1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1957
  6. 401-406
    • An experimental study on larvas , new borns and adult birds during which it was ascertained that serious disorders arise on the organism when food lacks vital factors .
    • Πειραματική μελέτη επί προνυμφών ανωφελούς κώνωπος, επί νεοσσών και ενηλίκων πτηνών κατά την οποίαν διεπιστώθη ότι προκαλούνται σοβαρές διαταραχές του οργανισμού όταν η τροφή στερείται ζωτικού παράγοντος.