ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

EXPERIMENTAL STUDY ON THE VITAL FACTOR AND ON CONSERVED FOODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1957
  6. 401-406
    • An experimental study on larvas , new borns and adult birds during which it was ascertained that serious disorders arise on the organism when food lacks vital factors .
    • Πειραματική μελέτη επί προνυμφών ανωφελούς κώνωπος, επί νεοσσών και ενηλίκων πτηνών κατά την οποίαν διεπιστώθη ότι προκαλούνται σοβαρές διαταραχές του οργανισμού όταν η τροφή στερείται ζωτικού παράγοντος.