Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΙΙΙ- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΡΩΓΜΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΝ ΔΙΑΤΜΗΣΙΝ

ANTIPLANE SHEAR STRESS INTENSITY FACTOR EVALUATED BY CAUSTICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1979
  6. 368-382
    • An application of the optical method of reflected caustics, which is applied for the evaluation of stress intensity factors in deformed cracked plates, which are exhausted by opening mode or edge-sleding mode of deformation.
    • Εφαρμογή της οπτικής μεθόδου των ανακυκλωμένων καυστικών, η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του συντελεστού εντάσεως των τάσεων στις αιχμές ρωγμών πλακών που καταπονούνται είτε με σφελκυσμό είτε με συνεπίπεδο διάτμηση.