Συνταγματικό δίκαιο

  1. Έννοια
    1. Δημόσιο δίκαιο
    1. Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα -- 19ος αι.