ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΔΕΝΟΣ

A PROPERTY OF THE TRANSPOSED BODIES WHICH IS CHARACTERISTIC ZERO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Zervos S.P | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1961
  6. 139-142
    • It is verified and proved the the fulfiled ring algebraicly closed particle's characterised without provision of its physical uniform structure is a particle algebraicly closed.
    • Διατυπώνεται και αποδεικνύεται ότι ο συμπεπληρωμένος δακτύλιος αλγεβρικώς κλειστού σώματος χαρακτηριστικής μηδενός, εφοδιασμένου με τη φυσική uniforme δομή του, είναι σώμα αλγεβρικώς κλειστό.