ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΥΜΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ. ΠΕΡΙ ΒΙΟΦΙΛΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

FACTORS OF FERMENTATION OF THE OLIVES. ABOUT BIOFILA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1961
  6. 109-112
    • A research takes place about biofriendly bacteria, which means bacteria propitious for the vital beings between microorganisms of fermentation of the olive. A research takes place about the fermentations and it is proved that olive oil not only doesn't become acid after fermentations but becomes medicine with its enreachement in biogone items.
    • Γίνεται αναζήτηση βιόφιλων μικροβίων, δηλαδή μικροβίων ευνοϊκών για τα έμβια όντα, μεταξύ των μικροοργανισμών ζυμώσεως ελαιοκάρπου. Γίνεται έρευνα για τις ζυμώσεις αυτές και αποδεικνύεται ότι το ελαιόλαδο, όχι μόνο δεν αποκτά οξύτητα μετά τις ζυμώσεις, αλλά καθίσταται φάρμακο με τον εμπλουτισμό του σε βιογόνα στοιχεία.