Ιταλικά
Αθήνησιν: Φιλόμουσος Λέσχη, 1860
13 σελ.

Prospetto tutti han ragione e tutti han torto ossia il governo inglese de il popolo Jonio cenno storico

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Επτάνησα -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές