Ελληνικά
Venetiis: Typographia Ducali Pinelliana, 1659
688, [70] σελ.
  • Στο αντίτυπο της συλλογής Ροϊδη υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις σε όλες τις λευκές σελίδες

Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος : μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στο αντίτυπο της συλλογής Ροϊδη υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις σε όλες τις λευκές σελίδες
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Λεξικά -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800