Νικηφόρου μοναστού και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής, ξυγγραφείσα Ιωάννη Δουκί τε και Βασιλεί τω Βατάτζη, περίπου το ασλβ [1232] έτος το σωτήριον