Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Ε. Λαζαρίδου, 1862
20 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός

Λόγος εκφωνηθείς κατ' εντολήν του Φιλολογικού Συλλόγου : τη 29η Απριλίου, εν τη εκτάκτω ετησίω συνεδρίασει αμφοτέρων των εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικών Συλλόγων του Ιατρικού και Φιλολογικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
    1. Ιατρική -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
    2. Κωνσταντινούπολη -- Πνευματική ζωή