Ελληνικά
Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1884
κα', 237 σελ.
  • Συσταχωμένο με το : "Διδαχή του Αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά του Νέου του εξ Αιτωλίας"

Ακολουθία ιερά του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου του Θαυματουργού : του και κτήτορος της εν τη νήσω Πάτμω περιωνύμου βασιλικής και αυτοκρατορικής του Αγίου Αποστόλου...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με το : "Διδαχή του Αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά του Νέου του εξ Αιτωλίας"
    1. Ακολουθίες