Ελληνικά
Ενετιήσι: Παρά Αντωνίω τω Τζάττα, 1759
[186+366] σελ.
  • Δεμένο με το : "Τέχνη ρητορική, κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου Βικεντίου Δαμωδού..."

Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην και Τέχνη ρητορική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δεμένο με το : "Τέχνη ρητορική, κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου Βικεντίου Δαμωδού..."
    1. Αριστοτέλης, (384-322)
    2. Αριστοτελική φιλοσοφία
    3. Ρητορική, Ελληνική