Ελληνικά
376 σελ.

Τελετουργία Ιερά ήτοι διατύπωσις σύντομος των ιεροτελεστιών των εν τη Ορθοδόξω Γραικο-Ρωσσιακή Εκκλησία άνωθεν ες γε και καθ' ημάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό