Τελετουργία Ιερά ήτοι διατύπωσις σύντομος των ιεροτελεστιών των εν τη Ορθοδόξω Γραικο-Ρωσσιακή Εκκλησία άνωθεν ες γε και καθ' ημάς