Ελληνικά
[Τυπ. Βυζαντίδος], 1828
6 σελ.

Διαμαρτύρησις των Αγίων Τόπων κατά της πωλήσεως των εν ταις Ηνωμέναις Ηγεμονίαις Βλαχίας και Μολδαβίας κτημάτων αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησιαστική περιουσία -- Ρουμανία -- 19ος αι.