Ελληνικά
Εν Αλεξανδρεία: Α. Βιτάλη, 1882
21 σελ.

Περί της αρχαίας Αλεξανδρείας και της πνευματικής αυτής αναπτύξεως : λόγος απαγγελθείς τη 30 Ιανουαρίου 1882 κατά την επέτειον εορτήν των σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αλεξάνδρεια, Αρχαία -- Πνευματική ζωή