Ελληνικά
Σμύρνη: Αμερικανή Τυπογραφία, 1836
32 σελ.

Απάντησις εις τας κατ' άγγλων και αγγλαμερικανών αποστολών : παρατηρήσεις της εν Σμύρνη Εκκλησιαστικής Επιτροπής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σμύρνη -- Εκκλησιαστική ιστορία -- 19ος αι.
    2. Βρεττανική Βιβλική Εταιρεία προς Διάδοσιν του Θείου Λόγου εν τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Αλλοδαπή