Ελληνικά
Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1768
2 τ.
  • Στο τέλος του Α' τόμου υπάρχουν δύο διπλωμένα σχεδιαγράμματα θεολογικού περιεχομένου

Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα : αξιώσει του υψηλοτάτου και ευσεβεστάτου πρώην ηγεμόνος Μολδοβλαχίας κυρίου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στο τέλος του Α' τόμου υπάρχουν δύο διπλωμένα σχεδιαγράμματα θεολογικού περιεχομένου
    1. Βρυέννιος, Ιωσήφ, (15ος αι.)
    2. Θεολογία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800