Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα : αξιώσει του υψηλοτάτου και ευσεβεστάτου πρώην ηγεμόνος Μολδοβλαχίας κυρίου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βρυέννιος, Ιωσήφ, (15ος αι.) | Βούλγαρης, Ευγένιος, (1716-1806)
  5. Λειψία [Εν Λειψία της Σαξονίας]: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1768
  6. 2 τ.
    • Στο τέλος του Α' τόμου υπάρχουν δύο διπλωμένα σχεδιαγράμματα θεολογικού περιεχομένου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές