Ο χάρτης #5, Έτος Α', Αριθ. 5, Αθήναι, 8 Μαρτίου 1866 [08/03/1866]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο χάρτης
  4. 5, Έτος Α', Αριθ. 5, Αθήναι, 8 Μαρτίου 1866
  5. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
  6. 08 Μαρτίου 1866
  7. 4 σελίδες, 2 στήλες
  8. Η Πάπισσα Ιωάννα. Μεσαιωνική μελέτη Ε. Δ. Ροΐδου / (ακολουθεί)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια