Αττική Ίρις #1, Έτος Γ', Αριθ. 1, Αθήναι τη 1 Ιανουαρίου 1900 [01/01/1900]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αττική Ίρις
  4. 1, Έτος Γ', Αριθ. 1, Αθήναι τη 1 Ιανουαρίου 1900
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 01 Ιανουαρίου 1900
  7. 3 σελίδες, 2 στήλες
  8. Εκ των του Σατωβριάνδου. Περιγραφή των Αγίων Τόπων. Μετάφρασις υπό Εμμανουήλ Ροΐδου
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια