Αυγή #1641, Έτος Θ', Αρ. 1641, Εν Αθήναις, Τη 12 Μαρτίου 1866 [12/03/1866]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αυγή
  4. 1641, Έτος Θ', Αρ. 1641, Εν Αθήναις, Τη 12 Μαρτίου 1866
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. 12 Μαρτίου 1866
  7. 4 σελίδες, 2 στήλες
  8. Η Πάπισσα Ιωάνα υπό Ε. Δ. Ροΐδου
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια