1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 96, Έτος Α', Αριθ. 96, Εν Αθήναις, 8 Μαρτίου 1866
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. 08 Μαρτίου 1866
  7. 4 σελίδες
  8. "Η Πάπισσα Ιωννα", μεσαιωτική μελέτη υπό Ε. Δ. Ροΐδου
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
    • Το φύλλο περιέχει ανυπόγραφη βιβλιοκριτική για την έκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" του Εμ. Ροΐδη.