Μονογραφία
Τουρκικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του τυπογραφείου "Η Ανατολή" Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1870
32 σ.
  • Τούρκδζε βε Ουρούμδζα λισανηνδά πού δεφά Καϊσεριενίν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού μερχούμ Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Χαδζή Ιωάννηνιν μααριφετί ιλέ τάππ οληνμούσδουρ

Ακολουθία του εξοδιαστικού των Κοσμικών : γιάνι Λαϊκός ολουρλερίν μεβδιέ δοασή ολούπ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τούρκδζε βε Ουρούμδζα λισανηνδά πού δεφά Καϊσεριενίν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού μερχούμ Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Χαδζή Ιωάννηνιν μααριφετί ιλέ τάππ οληνμούσδουρ
    1. Ακολουθίες