Μονογραφία
Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1900
348 σ.
  • Συσταχωμένο στο: Οθωμ. Χρηστομάθ. Οδηγός αναγνωσ. - Μέθοδος Οθωμαν. γλώσσης

Μέθοδος προς εκμάθησιν της οθωμανικής γλώσσης : Βιβλίον Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Οθωμ. Χρηστομάθ. Οδηγός αναγνωσ. - Μέθοδος Οθωμαν. γλώσσης
    1. Τουρκική γλώσσα -- Διδακτικά βιβλία για ξένους
    2. Αραβική γραφή -- Διδακτικά βιβλία για ξένους