Μέθοδος προς εκμάθησιν της οθωμανικής γλώσσης : Βιβλίον Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. gre
  5. Χλωρός, Ι.
  6. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1900
  7. 348 σ.
    • Συσταχωμένο στο: Οθωμ. Χρηστομάθ. Οδηγός αναγνωσ. - Μέθοδος Οθωμαν. γλώσσης
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές