Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότητος της Συντεχνίας των Μαρμαράδων "Πρόοδος και Βοήθεια" : ιδρυθείσης τω 1911 και επικυρωθείσης δι' επισήμου κυβερνητικής αδείας τη 15 Αυγούστου 1911 και υπ' αριθ. πιστοπ. 196

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. gre
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τύποις Π. και Χ. Μισαηλίδων, 1911
  7. 12, [16] σ.
    • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί διάφορα Κωνσταντινουπόλεως
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές