Μονογραφία
Τουρκικά
[Amsterdam], 1743
180 σ.
  • Το αντίτυπο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι κολοβό (σ. 3-144)

[Απανθίσματα Χριστιανικής Πίστεως]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι κολοβό (σ. 3-144)
    1. Θρησκεία