Μονογραφία
Τουρκικά
Βενετικτέ: Βόρτολι Αντώνιος Πασματζητάν, 1756
426 σ.
  • Σίμτι Ιλκ εβέλ Πασμαγιά βεριλτή, που ζήκρ ολουνάν κιμσενήν χάρτζ μασραφίγιλαν, Χριστιανλαρίν Κιφαετλιγή, βέ Χελασλικλαρί ιτζίν. Ιμτι ταχί, Σουλτάν Βαλιτουλλάχ Παναγία Κύκκονουν Κυπρίζτα σακίν ολάν, αζίμ βέ Πατισάχ Μοναστηρίν μετάτ Ιμτατίγιλαν Σαυκλιγά γκελίπ ατζιγά πεάν ολουντόυ, βέ Πασμαγιά βεριλτί ζίατε εμέκ ζαχμέτιλεν, βέ χαρτζ μαστράφιλαν

Τζούμλε Σενενήν Κυριακηλερινέ τζεβάπ βέ νασαατλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σίμτι Ιλκ εβέλ Πασμαγιά βεριλτή, που ζήκρ ολουνάν κιμσενήν χάρτζ μασραφίγιλαν, Χριστιανλαρίν Κιφαετλιγή, βέ Χελασλικλαρί ιτζίν. Ιμτι ταχί, Σουλτάν Βαλιτουλλάχ Παναγία Κύκκονουν Κυπρίζτα σακίν ολάν, αζίμ βέ Πατισάχ Μοναστηρίν μετάτ Ιμτατίγιλαν Σαυκλιγά γκελίπ ατζιγά πεάν ολουντόυ, βέ Πασμαγιά βεριλτί ζίατε εμέκ ζαχμέτιλεν, βέ χαρτζ μαστράφιλαν
    1. Θρησκεία
    2. Διδασκαλία