Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1926
34 σελ.
  • Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου

Το φυλλοξηρικόν ζήτημα εν Ελλάδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
    1. Γεωργία -- Ελλάδα