Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Π. Α. Σακελλάριου, 1858
τ.
  • "Φιλοτίμω δαπάνη Λαζάρου Ιωάννου Πύρλογλου"

Δημοσθένους λόγοι : εκδοθέντες κατά τας νεωτέρα ευρωπαικάς εκδόσεις : Τόμος Β' : Υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Φιλοτίμω δαπάνη Λαζάρου Ιωάννου Πύρλογλου"
    1. Ρητορική, Ελληνική