Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1849
πη', 180 σελ.
  • Πρόκειται για έργο του Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, προϊόν φιλολογικής και ιστορικής απάτης, θεωρούμενης ως μιας από τις μεγαλύτερες των ελληνικών γραμμάτων του 19ου αιώνα.

Συμαΐς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πρόκειται για έργο του Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, προϊόν φιλολογικής και ιστορικής απάτης, θεωρούμενης ως μιας από τις μεγαλύτερες των ελληνικών γραμμάτων του 19ου αιώνα.
    1. Η εν Σύμη Απολλωνιάς Σχολή
    2. Σύμη (Νησί) -- Ιστορία
    3. Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Σύμη (Νησί) -- Ιστορία