Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Π. Κ. Παντελή, 1843
21 σελ.

Απάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβήν περί της αρχής και της εξουσίας των πατριαρχών και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησία και κράτος -- Ελλάδα
    2. Εκκλησιαστικό δίκαιο -- Ιστορία -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις