Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφείο της "Κορίννης", 1885
24 σελ.
  • Ανάτυπο από:"Εβδομάς"

Η καταστροφή του Παρθενώνος υπό των Βενετών (1687) και η ερήμωσις των Αθηνών (1688-1690)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανάτυπο από:"Εβδομάς"
    1. Παρθενώνας (Ακρόπολις Αθηνών)
    2. Αθήνα -- Ιστορία -- 17ος αι.