Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις του Μέλλοντος, 1862
24 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Η αναστολή, η καταπάτησις των νόμων και των συνταγματικών ελευθεριών : εναίσιμος διατριβή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
    1. Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα -- 19ος αι.