Ελληνικά
Σμύρνη: Τυπογραφείο της Φιλολογίας, 1842
Τεύχος
  • Τεύχη αρ. 5 (Ιανουάριος 1842), αρ. 7 (Μάρτιος 1842), αρ. 10 (Ιούνιος 1842)

Η Φιλολογία ήτοι Περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά μήνα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τεύχη αρ. 5 (Ιανουάριος 1842), αρ. 7 (Μάρτιος 1842), αρ. 10 (Ιούνιος 1842)
    1. Ελληνικά περιοδικά -- Σμύρνη -- 19ος αι.