ΑΠΟΚΟΠΟC | Ιστορία της Σωσάννης | Οδύσσεια συν τοις σχολίοις ψευδεππιγραφές Διδύμου | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Τω εκλαμπροτάτω Πέτρω Βράϊλα. | Τα πρώτα παιδαγωγικά μαθήματα της ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία άλγεβρας | Σκέψεις περί του εν τη ανατολή παρόντος πολέμου | Risposta all' articolo della Civilta cattolica (Quaderno C,20 maggio 1854) | Quelques mots a monseigneur l'archeveque de Paris sur sonmandement du mois de mars 1854 | Προσφώνημα | Πρακτικά τών συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων κατά την δευτέραν σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Ποιημάτιον. | Ποιήματα και πεζά | Περί της κτηματικής πιστώσεως. | Παρατηρήσεις επι του εντάλματος του αρχιεπισκόπου Παρισίων και της προσκλήσεως του μουφτή της Ταυρίδος | Πατάρτημα της αληθείας της οικουμενικής εκκλησίας | Olibani e gigli a S. Vincenzio de' Paoli. | κρίνων τον παρόντα πόλεμον. | Nuovo Abbecedario e Sillabario con una Raccolta di.massime, proverbi e favolette morali. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων· του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον, | Νεοελληνική φιλολογία | Νεκρολογία | Λόγος | Λόγος | La Russia nel suo diritto ο l'altro lato della quistione turcadi J. Moseley, B.C.L. Versione dal francese. (Russia in the right, or the other side of the Turkish question | Κανονισμός του παρθεναγωγείου Ζαβιτζιάνου, | Και έτερον πολύτιμον έγγραφον | Ithaca in 1850 | Ιστορικαί διασαφήσεις επί της πατρίδος | In morte del conte Paolo Mercati e confutazione all' elogio funebre pronunziato nella cattedrale cattolica | Ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέϋ, τραγωδίαι | Η προς βελτίωσιν των τεχνών εταιρία | Επί τίνων χωρίων της υπό Πίου Θ' έν τω εγκρύφω συνεδρίω, τη 19 δεκεμβρίου | Elogio | Έκθεσις της επί των σιτηρών επιτροπής Ζακύνθου | De Ulyssis Ithaca. Quae sit Homero locos describenti fides adhibenda. | De l'idee dominante des Grecs sur la conquete de Constantinople, | Considerazioni sopra un encolpio eneo rinvenuto in Corfu | Considerations sur la guerre actuelle en Orient | Brindisi. | Al Parlamento Ionio | Alle dame Greche del' Jonio indirizzo rispettosissimo del loro concittadino | Ακολουθία του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, εν η και δύο παρακλητικοί κανόνες του αυτού | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, του εν τη νήσω Κεφαλληνίας | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Vers francais composes | Usque adeo? Or What may be said for the Ionian people | Τω αρχηγέτη της νέας Σχολής. Η νέα Σχολή ή η ανάστασις της αρχαίας γλώσσης. | Τοκολόγιον ήτοι τοκοφόροι πίνακες | Sulla questione delle riforme, | Su la scoperta di Tomi, citta ellenica nel Ponto Eussino, e sula bilingue iscrizione ritrovata in Varna (l'antica Odessus), | Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824, | Risposta al pamfletto pubblicato | Quelques mots sur la Question d' Orient | Περί των κατά σεπτέμβριον 1852 υπό της ί ιονίου βουλής απορριφθεισών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, υπόμνημα | Περί άκεραιότητος της οθωμανικής αυτοκρατορίας | Παρατηρήσεις τινές περί ανατροφής | Ομιλία | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νήσος Κύθηρα | Μαρία η Ισπανίς ή το θύμα ενός καλογήρου | L' Orient chretien et I' Europe | Lettre | Κύριε συντάκτα του Φιλαλήθους, | Ionian Islands. Return to an Address of the Honourable The House of Commons, dated 2 december 1852 | I misteri del monte di Pieta di Zante | Grammatica della lingua greca moderna seguita da un dialogo sopra la lingua e da un discorso sulla metrica de' moderni Greci | Η Εθελβίνα, μυθιστόρημα ηθικόν | απάντησις | Έγγραφον | Διαμαρτύρησις | Cenni sulla questione d' Oriente | Αριθ. ιέ.Πράξις της Κυβερνήσεως δι' ης εκτείνονται αί προθεσμίαι των πράξεων των αφορώσων τους κατοίκους των εις τας οικείας νήσους προσκειμένων νησιδίων. Ν° XV. Act of the Government prolonging in behalf of the inhabitants of the smaller islands adjacencies | Αριθ. ιγ . Πραξις της Κυβερνήσεως καθιστώσα αποτελεσματικωτέρας τας διατάξεις του β' εδαφίου του 593 άρθρου του ποινικού κώδικος | Απόκρισις ορθοδόξου τίνος προς τίνα αδελφόν ορθόδοξου περί της των Κατολίκων δυναστείας | Άπαντησις εις το φυλλάδιον | Άνθη. | Αναφορά των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τους κραταιοτάτους Ευρώπης βασιλείς κατά το 1821 | Aι εξ 'Αντικυθήρων δύο επιστολαί | Brochure politique dirigee contre H. G. Ward, lord haut commissaire, et les lois relatives a la liberte de la presse. | Χρηστομάθεια της σλαβωνικής γλώσσης | Trattato della sintassi della lingua greca antica | To ψευδός και η αλήθεια. | Tα τρία κόμματα ήτοι ο σύμβουλος των εκλογέων | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός | Πράξεις του δεκάτου κοινοβουλίου του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσα υπο το σύνταγμα των 1817 | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων νήσων κατά την πρώτην σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Περί του ί. κοινοβουλίου. της Επτανήσου, σκέψεις | Ο τροχός του κόσμου, ο θάνατος του αδίκου, ο φυλάργυρος και η καταστροφή των Σοδόμων. Ποιήματα | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Mount Athos, Thessaly and Epirus : a Diary of a journey from Constantinople to Corfu, | Λόγος περί Ομήρου | Λόγος | Lettre | Lettere | La Bibbia | Κατήχησις | Θέατρον. Regno universale. Memoria ai miei passati scritti de'quali non mi riusci la stampa | History of the island of Corfu, and of the Republic of the Ionian Islands | Επιστολή προς τον άγιον Διονύσιον τον Σηγούρον μετά διασαφήσεως και έτερων έγγραφων του βίου του αγίου | Εξακολούθησις των προλεγομένων εις τα Υπομνήματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. | Est-ce un trait de bonne foi? Simple question | Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή | Εγγραφα αφορώντα την διαγωγήν των δύο εκλεχθέντων αντιπροσώπων ριζοσπαστών Ζακύνθου, Ναθαναήλ Δομενεγίνου και Γουλιέλμου Μινότου. | Έγγραφα αναφερόμενα εις τας εσχάτως προταθείσας εις την Ιόνιον βουλήν συνταγματικάς μεταρρυθμίσεις | Διαθήκη του ιππότου Πλάτωνος Πετρίδου. | Άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Αναφορά | Αναφορά προς την 10 βουλήν των Ιονίων των υποψηφίων του λαού | Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος) | Χαρίκλεια ή η σκλάβα των χαρεμίων, ποίημα | Φιλολογικαί διατριβαί περί Λευκάδος κατά τους αποτάτους χρόνους | Το μέλλον του ελληνικού έθνους εκ του παρελθόντος εξαγόμενον | Τι είναι το βιβλίον τούτο διάλογος μετ' εμού του ιδίου. Μετάφρασις έκτου γαλλικού | The Ionian Islands; | Τα άθλα του μέλλοντος και ό αναγνώστης Νικόλ. Μάνεσσης | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του οθωμανικού Κράτους | Saggio frustatorio in versi e prosa. | Rapporto | Προφυλακτικά κατά των πυρκαϊών μέσα | Ποινικός κώδηξ του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων | Poche parole | Περί της ενεστώσης των Ιονίων νήσων καταστάσεως | Περί πρώτων ιδεών και άρχων δοκίμιον | Ο χαλκούς όφις | Ο φιλελεύθερος και η αλήθεια, άρθρον | Ο συμβολαιογράφος Τάπας, δράμμα | Ο ριζοσπαστισμός έν Ζακυνθω. | Οργανισμός των δικαστηρίων του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Ο Όλυμπος ήτοι συλλογή διαφόρων (sic) εθνικών ασμάτων, | Οι αντιπρόσωποι ριζοσπάσται και ο πρόεδρος της βουλής Γεώργιος Κανδιάνος Ρώμας ή η εθνική του κ. Ρώμα προδοσία | Μιχαήλ ο Ψαρομήλιγγος, τραγωδία | Λόγος | Le Isole Ionie sotto la protezione inglese, versione dall' inglese coll' aggiunta di alcune note. | Κυριακοδρόμιον | Ιτιχασασαμουτσαία, | Ithaca in 1850 | Ιστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως | Ιστορία της ρωσσικής εκκλησίας | Ιεραί ακολουθίαι τρεις εις την θαυμάσιον ανακομιδήν και μετακομιδήντου πανσέπτου λειψάνου του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού | Η νέα Ελλάς Ελληνικαί σκηναί | Επιτομή της δογματικής και ηθικής θεολογίας | Επιστολή χωρικού προς ριζοσπάστην. | Επιστολαί περί των ιερών ακολουθιών της ανατολικής καθολικής εκκλησίας, | Εκλογαί εκ των συγγραμμάτων | Έκθεσις των γεγονότων οσα συνέβησαν πριν και μετά την παραχώρησιν της Πάργας | Εις μνήμην Εμιλίας Υιόρκ τελευτησάσης εις Βοστόνην της Αμερικής από τοκετόν | Discorso ai Greci del Ionio ed articoli diversi | Διοργανισμός της λέσχης ο Ζάκυνθος. Περίοδος έκτη | Des lles Joniennes sous la protection britannique | Cenni intorno ai mezzi di migliorare l'agricoltura e di diffendere la pubblica istruzione nelle Isole Jonie | Απόκρισις ορθοδόξου τίνος προς τίνα αδέλφον ορθόδοξον περί της των Κατολίκων δυναστείας | Αποδείξεις υπέρ της προσβεβλημένης αθωότητος του εντίμου προέδρου της εννάτης ιονίου βουλής Γ. Κανδιάνου Ρώμα | Al signor Alfonso di Lamartine Canto | Costantino Riga Ferreo inno | Τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα | Το προς τον λαον της Επτανήσου άρθρον | Τα Κεφαλληνιακά ή αναφορά συνταχθείσα διά την βουλήν των αντιπροσώπου της Ιονίου επικρατείας | Tι καταχθόνια | Τα απροσδόκητα | Πρός τους εκλογείς της Επτανήσου. Οι συνδρομηταί της Προόδου προς τους συμπολίτας των. | Πράξεις της εννάτης βουλής του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817, επί την πρώτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1850 | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων νήσων κατά την πρώτην σύνοδον της εννάτης βουλευτικής περιόδου | Popolare istruzione sul metodo preservativo del colera | Περί του έθνικού φρονήματος των Ζακυνθίων | Περί πολιτικών ομολογιών | Περί δημοσίου εκπαιδεύσεως | Πέμπτη (έτακτος, sic) συνάθροισις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του συντάγματος. 1817. | Ο χωριάτης ο Κεφαλωνίτης | Opere | Ολίγα τινά περί ελευθέρας εκλογής | Ο θάνατος του εκ Σμολένσκης πρίγκιπος Ποτέμκην, συμβάς κατά το 1812 έτος | Οεφημέριος ήτοι κατήχησις εις χρήσιν του απανταχού ορθοδόξου έλληνος, ιδίως δε των ορθοδόξων τής Επτανήσου Ελλήνων, εις διάλογους δυο | Ο γέρων πατριώτης. Οι συνδρομηταί της Προόδου προς τους συμπολίτας των. | Λοκρικής ανεκδότου επιγραφής διαφώτισις | Λόγος περί της αναγνώσεως του λζ' κεφαλαίου του 'Ιεζεκιήλ | Ionian Islands | In morte della nobile giovinetta Chiara Melissino rapita all' amore de' suoi la notte | Η πάτριος φωνή είτε ολίγα τινά προς τους μέλλοντας αντιπροσωπεύσαι το Πανιόνιον | Επιστολή περί φιλίας | Επιστολιμαία διατριβή, | Εις την ελληνικήν σημαίαν ύμνος | Du cholera epidemique observe ίι Cephalonie en 1850 | Διάλογος | Carta topografica dell' isola di Corfu sull' originate dell' ing S. P. A. Gironci | Γραμματική της σλαβωνικής γλώσσης | Γεωγραφικά τε και Νομικά την Κεφαλληνίαν αφορώντα | ΤΑσμα, αι ημέραι του στρατοδικείου | Αποσπάσματα των ελληνικών εφημερίδων η Ελπίς και η Αθηνά | προσφώνησις και πολιτική ομολογια εις τους Κερκυραίους εκλογείς. | Ανασκευή του φυλλαδίου των βουλευτών κ. κ. Γερασίμου Ά. Λιβαδά, Ναδάλη Δομενίγη, Αγγέλου Δεσύλλα, Φραγγίσκου Δομενίγη, Ηλία Ζερβού, Ιωσήφ Μομφερράτου, Τηλεμάχου Παίζη, Ιωάννου Τυπάλδου Δοτοράτου, Σταματέλου Πυλαρινού και Χριστοδούλου Ποφάντη | Alia Bandiera ellenica | Ακολουθία των αγίων ένδοξων και πανευφήμοιν αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου των και πρώτον εν Κέρκυρα τη πόλει την του Χριστού ομολογίαν κηρυξάντων και της αγίας ενδόξου παρθενομάρτυρος Κερκύρας της βασιλίδος και των συν αυτοίς. | Ακολουθία και βίος. του εν αγίοις πατρός ημών Κοσμά, του ιερομάρτυρος και ισαποστόλου, | Του τροχού το τηλεσκόπι | To ελληνόπουλο η τα παράπονα του γέρου Σωστονούση | Τ αλφαβητάρι του αγίου Βασιλείου | Supplemento al Repertorio di giurisprudenza civile e commerciale, nel quale stanno le decisioni inedite del Supremo Consiglio di Giustizia | Sulle prove giudiziarie penali e sulla pena di morte | Straordinario invito per la sera di mercoledi 16 maggio 1849 | Quelques observations sur la maniere d' obtenir des reformes constitutionnelles dans les lies Ioniennes | Πρόδρομος φιλοσοφίας. Αρμονία των φιλοσοφικών ιδεών και της ανθρώπινης κοινωνίας | Πράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου κράτους των Ιονίων | Ποιήματα | Pochi cenni sulla libera elezione | Περί της καθολικής ψήφου διατριβή | Περί συμμερισμού της πόλεως Ληξουρίου εις την αντιπροσώπευσιν της νήσου Κεφαλληνίας | Ο φιλελεύθερος η διδασκαλία περί καλής η κακής χρήσεως της ελευθεροτυπίας | Osservazioni sullo squittino segreto nella elezione degl' Ionii rappresentanti | Ο θεομπαίκτης παιδαγωγός ή η Επτανησιακή ελευθεροτυπία | Η Πατρίς | Ο γέρων πατριώτης | Λυρικά ερωτικά ποιήματα | Le tre Costituzioni (1800, 1803, 1817) delle Sette Isole Jonie ed i relativi documenti con l' aggiunta dei due progetti di Costituzione del 1802 e 1806 e delle modificazioni e riforme alia Costituzione di 1817 | Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως | Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου | Ιστορία της νήσου Ιθάκης απο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849 | II Sacco d' Esopo, giornale letterario | Η κοβερσάτσιο είς το σπίτι του Χαλί δια τα δίκαια των κοπέλων | Η Επτανήσια επιθεώρησις | Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia penale | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia civile e commerciale | Εθελβίνα | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής ελληνικής φωνής | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής ελληνικής φωνής, | Δημοτικά άσματα, ο άγνωστος αυτόχειρ και τα πάθη | De rebus Coreyraeorum | De jure matrimonii apud populos historici temporis sive antiquitatis praecipuos specimen | Confutazione alia scomunica | Ganti | Brevi cenni intorno la gloriosa rivoluzione del marzo 1848 ed i fatti che succedettero durante il governo della seconda Repubblica Veneta. | Atto opinativo dell' avvocato generale ad hoc | Appellazione di Spiridione Cussuni | Aggiunta ai regolamenti di disciplina per le facolta nella Universita | Un cenno di piu sull' Encielica di Pio IX agli Orientali che al Clero ed a tutti i Fedeli della Chiesa Universale di Cristo dirigesi | Τις η ωφέλεια της αρχαιολογίας εν γένει | The Ionian isles and the anomaly of their present condition,in which, after more than thirty years under British protection, they arestill whilhout either freedom of the press or the power of nominating their representatives | Τα παιδιά του Μπαρμπαγιάννη η διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί εφημερίδος | Τα Ολύμπια εις την Επτάνησον | Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής | Risposta | Avvisi amorevoli | Σκέψεις τινές περί της εγκυκλίου του πάπα Πίου του θ' επιστολής της προς τους ανατολικούς και προς τον κλήρον παί πάντας τους πιστούς της καθόλου του Χριστού εκκλησίας | Repertorio delle massime di giurisprudenza in materia civile e commerciale tratte dalle decisioni ed atti resi dal Supremo Consiglio di Giustizia degli Stati lonj | Κράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πλουτάρχου περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας | Περί θέσεως νόμων παρά τοις Αθηναίοις | Ο Πιζάρρος, | Ο Μπαρμπαγιάννης η διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί ελευθεροτυπίας. | Οι Άγγλοι εις την Επτάνησον | Ο θάνατος της τυφλής | Μελέται βουλευτικής ευγλωττίας | Le Grazie | Κανονισμός της αναγνωστικής εταιρίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκότζιας με την ρίγησαν την Ιγκλητέρας. Έν Βενετία | Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετωνομασθέντος Σκεντέρμπεη,ήγεμόνος της Αλβανίας | Η υπεράσπισις της γραικικής εκκλησίας εσχάτως προσβληθείσης υπο Δομίνικου Τεϊξέϊρα | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia penale | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia civile e commerciale | Essai d' une theorie sur la nature de l' agent dont l'influence produit le cholera-morbus epidemique | Επιστολιμαία απάντησις εις την προς τους ανατολικούς επιστολήν του Πάπα | Εις το περί της προς τους ανατολικούς Εγκυκλίου Πίου του Θ ΄άρθρον του δρ. Ί. Β. Σκανδέλλα, το εν τω Μελιταίω Χαρτοφυλακίω της 25 μαΐου καταχωρισθέν | Εθνεγερτικόν άσμα | Εγκύκλιος της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας επιστολή προς τους απανταχού ορθοδόξους. Εν Κωνσταντινουπόλει, | Delle cose Corciresi. | Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού | Γενικοί ζωολογικοί πίνακες η πρόδρομος της ελληνικής ζωολογίας | Απόκρισις εις την εγκύκλιον την οποίαν ο έννατος Πίος Ρώμης προς των ορθοδόξων τα τέκνα διεκοινοποίει κατά τον Ιανουάριον των 1848. | Απάντησις | Alcune idee sopra le diverse istituzioni completive del sistema penitenziario | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών και ίσαποστόλου Φωτίου,πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού, | Varieta letterarie. | Traduzione di alcuni componimenti lirici | Sunto delle leggi degli Stati Uniti Jonii diviso in due parti.Opera compilata sino dal 1842 | Raccolta di antiche autorita e di monumenti storici riguardanti l'isola di Citera, oggidi Cerigo | Principj di Ermeneutica legale | Πράξεις της όγδοης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι ύπο το σύνταγμα των 1817, | Περί των κατ' επίσκηψιν δωρεών παρά τοις Αθηναίοις | Περί Ιωαννικίου Καρτάνου, Δαμάσκηνου του Στουδίτου και Παχωμίου 'Ρουζάνου επιστολιμαία διάλεξις | Οί θρίαμβοι της Ελλάδος | Μελέται βουλευτικής ευγλωττίας | Μαθήματα της ναυτικής επιστήμης | Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος τραγωδία | Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως | Κατήχησις γεωπονικές χημείας και γεωλογίας | Κανόνες πειθαρχικοί προς συμπλήρωσαν του εν Ισχύι του ιεροσπουδαστηρίου διατάγματος εκδοθέντος τας 29 Ιανουαρίου 1844 ί. ν. | Ιστορία της Σωσάννης | II taglio de' miei Baffi, | Ιλίου πέρσις ήτοι Π. Ουιργιλίου Μάρωνος Αινειάδος βιβλίον το δεύτερον | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. | Gli atti e le risoluzioni del I. II. III. IV. V. VI. VII, e della I.sessione dell' VIII parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia civile e commerciale | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν άγιοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού πατρός και προστάτου Κερκύρας | Η αρμονία της χριστιανικής πίστεως και του χριστιανικού χαρακτήρος | Fogli agricoli pubblicati sotto la sorveglianza del Gomitatodi agricoltura e coll' approvazione del Governo | Elogio | Discorso | Cenni storici intorno ai popoli Greci che si recarono nell' Iberia, memoria letta all' accademia dei Filomatici di Corfu, | Cenni sopra il sistema penitenziario | Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας, | A reply to the pamphlet of Alexander Baillie Cochrane, esq.entitled the Stale of Greece | επιστολή | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθενου Μαρίας, εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε δια της πανσέπτου θείας εικόνας αυτής της επιλεγόμενης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων | Ακολουθία τhς αγίας ένδοξου oσιομάρτυρος Eλέσας της εν τη νήσω Κυθήρων | Statistica penale ossia rendi-conto generale dell' amministrazione della Giustizia penale in Corfu | Rapporto della Societa caritatevole di Cefalonia. | Πρακτικά της εν Κέρκυρα εταιρίας των Φιλομαθών | Notizie biografiche-storiche su Federico conte di Guilford, pari d' Ιnghilterra | Manuale dell' allevatore di filugelli, estratto quasi per intiero dalla guida | Λόγος επιτάφιος | Λόγος εις την εορτήν της Μεταμορφώσεως. | Le leggi municipali delle Isole Jonie dall' anno 1386, | La Dalmazia, | La Bocca | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia civile e commerciale | Εγχειρίδιον προς χρήσιν εκείνων οίτινες επιθυμούσι να αναθρέψωσι τα μεταξοσκούληκα | Disegno d'un trattato di Diritto commerciale, cambiario,marittimo e di finanza | Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής απο τα 1770 έως τα 1836. | Διατριβή περί ευθανασίας | Αικατερίνη είρηνοποιω ωδή πινδαρική. Βιογραφικά ιστορικά υπομνήματα περί του κόμητος Φριδερίχου Γυίλφορδ | Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου | Trattato teorico pratico risguardante la disdetta dei contradi fitto e di pigione nonche la procedura relativa inerentemente asovrana legge 17 giugno 1837. | To Ληξούρι εις τους 1836, ποίημα αστείον | Τα συμβάντα | Συνοπτική έκθεσις της πλοκής των λέξεων | Renzo ed Amina, novella in ottava rima | Regolamento per la Facolta legale dell' Universita Jonia | Regolamento disciplinare della Facolta | Πράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817 | Περί του αντικειμένου και των ορίων της πολιτικής οικονομίας και των σχέσεων αυτής προς τας άλλας κοινωνικές επιστήμας υπόμνημα | Κατάλογος των απο της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωθέν των βιβλίων | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia civile e commerciale. | Giornale di legislazione, giurisprudenza, letteratura, scienze e varieta di utili conoscenze | Δοκίμιον ιστορικόν | Διάκος, τραγωδία | ινδικών μεταφράσεων Πρόδρομοςπεριέχων Βατριχαρή βασιλέως ηθολογίας, γνωμολογίας και αλληγορίας ' του αυτού | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου υπάρχου και προέδρου του εγχωρίου συμβουλίου Κερκύρας | Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου, του εξ 'Ανατολής και εν τοις Βουνένοις ασκήσαντος, και αθλήσαντος εν έτει 720, | Κόδρος, τραγωδία | Ιωάννης Καποδίστριας, τραγωδία | Χριστίνα Αναγνωστόπουλος, τραγωδία | Σύγκρισις του ναυτικού στρατού προς τον πεζόν, ή πλεονεκτήματα της κατά θάλασσαν αρχής | Regolamento di disciplina pel Collegio universitario di Corfu,esecutivamente all' atto n° XX del Governo. Πειθαρχικός κανονισμός δια το ακαδημαϊκόν γυμνάσιον της Κερκύρας, κατά την κ' πραξιν της Κυβερνήσεως. | Regolamento di disciplina pel Collegio minore di Corfu e perle Scuole del medesimo esecutivamente all' atto n° XX del Governo. | Πράξεις της εβδόμης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817 | Περί του αποδεικνύειν μετά βεβαιότητος, σύγγραμμα | Περί μνημείων Ιππολύτου Πινδεμόντη. Περί Παρίνου Βικέντιου ίπ.Μόντη. Πουβλίου Οβιδίου περί εξορίας του. Περί Ούγολίνου Δάντη Αλιγκιέρου. | Πειθαρχικός κανονισμός της Σχολής της Φιλοσοφίας και των Γραμμάτων εν τη ακαδημία της Κερκύρας σύμφωνα με την κ' πράξιν της Κυβερνήσεως.Regolamento di disciplina per la Facolta filosofico-litteraria nella University di Corfu esecutivamente all' atto n ΧΧ del Governo | Organizzazione giudiziaria degli Stati Uniti delle Isole Jonie.Corfu | Opuscolo intitolato | Narrazione della seconda campagna nella China di Keith Stewart Mackenzie | Μικρά κατήχησις | L'assalto del Parnaso, poemetto eroi-comico | Κανονισμός διευθετών τα της νομικής Σχολής της ιονίου ακαδημίας σύμφωνα με την υπ αριθμ. κ' πράξιν της Κυβερνήσεως. Raccolta di disciplina per la Facolta legale dell' Universita Ionia in esecuzione dell' atto n° ΧΧ del Governo. | Intorno all' opuscolo | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia civile e commerciale. | Expose du systeme de succession adopte par le code civil des lies loniennes ; par un lonien. | Επιστολή | Δοκίμιον περί της εν Αργεί Νικοκρεοντείου επιγραφής | Διάταγμα όργανικον και πειθαρχικόν του ιονίου ιεροσπουδαστηρίου και της θεολογικής σχολής, κατά το άρθρον 33 της κ' πράξεως της Κυβερνήσεως.Regolamento organico disciplinale del Seminario lonio, e della Facolta teologica, giusta l' articolo 33 dell' atto di Gonerno no XX | Διάλεξις περί της εν Κέρκυρα | Codice di procedura penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie.Corfu, nella tipografia del Governo | Codice di procedura civile degli Stati Uniti delle Isole Jonie.Corfu, nella tipografia del Governo | Brevi Cenni su alcune citta d' Ιtalia | Al popolo Ionio. Annunzio d'un nuovo giornale, L'lonio, ossia l' avvocato Ionio in Londra. | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του νέου, αρχιεπισκόπου Αιγίνης, του θαυματουργού | Αγγελία. Φίλτατοι ομογενείς | Vite degli uomini illustri dell' isola di Gefalonia | Sentenze di M. Tullio Cicerone scelte dall' ab. Giuseppe Olivet, per uso dei Francesi, | Regolamento di disciplina per la Facolta filosofico-letteraria nella Universita di Corfu, | Rapporto generale delle scuole primarie, secondarie, femminee e private dello Stato Jonio | Progetto intorno alio stabilimento d' un podere modello. | Ομιλία | Odissea di Omero | Notizie storico-biografiche sul colonnello Demetrio Callero | New british spelling book or an easy introduction to spelling and reading, containing a great variety of easy lessons, adapted to to capacities of youth | Miscellanea. | Memorandum a Sua Eccellenza il Lord alto Commissionario del Gomitato di agricoltura di Corfu. | Memoire sur le Pilima (πίλημα) ou espece de feutre dont les anciens se servaient pour la confection de leurs armes defensives | Γεώργιος Καραϊσκάκης, τραγωδία | Μάρκος Βόσσαρις, τραγωδία | Le Aringhe di C. Cornelio Tacito, volgarizzamento del conte Spiridione Petrettini da Corfu. | I tre dottori, novella scritta dal Dr. N. V. C. C. Zacintio, il mese di ottobre 1843, e stampata a benefizio della banda civica di Zante. | Inno alia Liberta. Scrisse conte Dionisio Solomos nel mese di maggio 1823, e Niccolo Volterra co. Crissoplevri | Grande Accademia di canto. | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia civile commerciale. | Ζήτω ή Βασίλισσα. Ύμνος εις τα γενέθλια της Αυτής Μεγαλειότητα της προστάτιδος Βασιλίσσης | Estratto. | Ελληνομνήμων ή συμμικτα ελληνικά, σύγγραμμα περιοδικον | Δοκίμιον περί του τονικού δια την τραγωδίαν ιαμβικού στίχου | Δοκίμιον άγροικης και οικιακής οικονομίας δια τους δώδεκα μήνας του Χρόνου | Discorsi storici e letterarii | Discorsi recitati nell' occasione dell' apertura del nuovo Istituto | Confutazione di Pietro Sicuro Zacintio | Confutazione al Rapporto 16 maggio 1843 del Sig. Ettore Ricchi, | Cenni sulle Borse di commercio di Spiridione Androni corcirese. | Cenni de' mezzi di migliorare l'agricoltura in Corfu. | Βιογραφίαι των ένδοξων ανδρών της νήσου Κεφαλληνίας | Σκέψεις επί των ιδεών του κυρίου Λαντζίλλη κατά του συστήματατος του κυρίου Βενθάμ | Regolamento organico della Societa tecnico-agraria di CeifaIonia. | Regolamento interno del Consiglio dirigente della Societa per l'incoraggimento dell' agricoltura, delle arti e mestieri di Cefalonia· | Regolamento concernente i doveri degli agenti di polizia di fermo stanzio nella campagna. | Alcuni fatti sulle alquante parole (esposte in sei lunghissimi articoli di 16 pag. in-4° nel cosi detto giornale Album Ionium | Quattro mesi in Firenze ossia Relazione storica della terza riunione degli scienzati italiani tenuta in Firenze e delle amarezze edingiustizie ivi sofferte da un membro di detta riunione | Πράξεις της έβδομης γερουσίας του ηνωμέvου Κράτους | Official list of the knights grand cross, knights commanders,cavalieri and companions and of the officers of the most distinguished order of saint Michael and saint George. | Οδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας·Istruzioni generali pe' capiposti e contestabili loro subalterni incaricatι del servigio di polizia nella campagna. | Οδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας = Istruzioni generali pe'capi-posti e contestabili loro subalterni incaricati del servigio di polizia nella campagna | Notes and Observations on the Ionian Islands with some remarks on Constantinople and Turkey and on the system of quarantineas at present conducted | Memorie critiche sull' Oriente del cavaliere di Ferrer, professore all' universita di Napoli | Le comte J. Capodistrias, president de la Grece, juge par luimeme, d'apres les actes de son administration, constates par sa correspondance, publiee a Geneve en 1839 | La Commedia di Dante Alighieri | Κανονισμός των προκαταρκτικών και δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του κράτους και των ιδιαιτέρων | Journal of a tour in Greece and the Ionian Islands, with remarks on the recent history-present state and classical antiquities of those countries | Giurisprudenza del supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia civile commerciale. | Epistole filologiche | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senato. | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senato | Capodistrias. Zur Vorbereitung fur die kunstige Geschichte der politischen Wiederherstellung Griechenlands. Aarau. | Brochure signee il Patriotta, relative a l'emprisonnement de G. Livada, B. Pignatore et N. Foca. | Trattato dei mali venerei di Andrea Vacca Berlinghieri pubblicato in francese da P. P. Alyon. | The second book of the Travels | Sul progresso e sullo stato attuale della pubblica istruzione in Grecia, discorso pronunziato nella societa Pontaniana | Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής | Stati Uniti delle Isole Jonie. | Stati Uniti delle Isole Jonie. | Remarks respectfully submitted to the consideration of British Parliament upon a despatch | Πράξεις της εβδόμης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817 | Περί μνημείων ποίημα | Παρατηρήσεις επί του κλίματος των Αθηνών και της ενεργείας αυτού επί της ζωικής οικονομίας | Notificazione. II prestantissimo Reggente di Corfu | Narrazione del tremuoto di Zante | Legge organica dell' ordine giudiziario degli Stati Uniti delle Isole Jonie | La lettera R disertata dalla corte d'amore | Κανονισμός διευθετών τας σειράς των ακαδημαϊκών μαθημάτων, | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia penale. | Giurisprudenza del Supremo Consiglio in materia crvile commerciale | Εις τον θάνατον της Αγγελικής. | Εισαγωγή εις την ελληνικήν σύνταξιν | Eccellenza, io non posso non esser persuaso che il prestantissimo sig arconte G. de Rossi | Documenti da Vincenzo Dondi, ex reggente di Corfu e membra del VI parlamento Jonio | Δηλοποίησις του υπάρχου, προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου υπάρχου και προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. Notificazione del prestantissimo Reggente e presidente del Consiglio municipale di Corfu. | Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie | Codice di Commercio degli Stati Uniti delle Isole Jonie | Godice civile degli Stati Uniti delle Isole Jonie | Αυτη η βίκων έχαλκοχαράχθη δια συνδρομής του πανοσιωτάτου πρωτοσυγγέλλου κυρ Χρύσανθου αγιοταφίτου | Regolamento delle Scuole di mutuo insegnamento | Regolamento delle Scuole secondarie. | Regolamento fondamentale del Gollegio Jonio | Regolamento interno del Seminario Jonio. | Regolamento della biblioteca della Universita Jonia | Regolamento disciplinale della universita Jonia. | Atto del Parlamento per regolare la pubblica istruzione. | Επιστολαί | Al dispaccio dei 10 aprile 1840 da Sir Howard Douglas, lord alto commissionario di S. M. negli Stati uniti del Jonio, indiritto a S. S.il segretario di Stato per le colonie Confutazione di Andrea Mustoxidi, | Ακολουθία του οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Θεοδώρου του εν τη νήσω Κυθήρων | Vita di Filopemene, tratta dal volgarizzamento delle Vite di Plutarco, testo di lingua inedito | Sulla condizione attuale delle Isole Ionie. Promemoria presentato in agosto 1839 da Andrea Mustoxidi, | Se e come la utilita del cittadino seguiti sempre la sodfazione del dovere, Saggio morale del conte Costantino Messala di Zante | Rispettose osservazioni che sottomette al parlamento britanico ed all' onorevolissimo lord John Russel | Remarks on the dissolution of the sixth Parliament of the Ionian Islands, | Προς την φιλαρμονικήν της Κερκύρας εταιρείαν το άσμα | Πράξεις της εβδόμης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το σύνταγμα των 1817 | Πολιτικά σύμμικτα χρησιμεύοντα ως μαρτυρίαι των ιστορικών συμβάντων της αναγεννωμένης Ελλάδος | Πέτρα σκανδάλου, | Per la traslazione in Francia della spoglia mortale di Napoleone. Ode | Ο τάφος της ερωμένης μου ή αι μελαγχολικαί μου αναμνήσεις, ποίημα | Ordinanze ossia regolamenti intemi della nobilissima | Κυριακοδρόμιον | La Tomba, meditazione in versi del D. Roberto Blair, voltata in prosa italiana da Dionisio Gusco Zacintio | Ionian Islands. Debate on the motion of lord Charles Fitzroy,for an address to Her Majesty | Intorno alle voci usate da Dante secondo | Estratto d'un dispaccio diretto da Sua Eccellenza il tenente generale Sir Howard Douglas baronetto G. C. S. M. G., | Επίρροια της δημοσίου εκπαιδεύσεως επί του κοινωνικού τέλους. Διατριβή | Dizionario tecnico-legale italiano-greco | Considerazioni sullo scioglimento del VI Parlamento | Confutazioni su quanto Sir Howard Douglas asserisce intorno all' ideatasi fazione nelle Isole Ionie con il suo dispaccio 10 aprile 10 | Cenni sulla utilita de' Cimiteri di Giovanni Battista B. Delniniotti Corcirese | Φιλοσοφικόν δοκίμιον περί της προόδου και της πτώσεως της παλαιάς Ελλάδος | Υπαρχείον Κερκύρας. Δηλοποίησις. Reggenza di Corfu. Notificazione. | Στοιχεία του φυσικού δικαίου | Discorso | Regolamento pel Collegio negli Stati uniti delle Isole Jonie. | Πράξεις της έκτης γερουσίας του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το πολίτευμα των 1817 | Περί ματαιότητος κόσμου και αθλιότητος του ανθρώπου, ποίημα. | Οδηγιαι περί της φυτεύσεως και καλλιέργειας των γεωμήλων (πατάταις). Istruzioni sulla piantagione e coltivazione de' pomi di terra. | Modificazioni alle vigenti ordinanze ossia regolamenti interni della nobilissima assemblea legislativa | Μαθήματα ναυτικές επιστήμης | Lettera d'un anonimo Settinsulare, scritta ed inviata all' onorevolissimo lord Nugent, alto commissionario di Sua Maesta Britannica nelle Isole Jonie, nelmese di maggio 1833. | Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ο ελληνικός Καθρέπτης | Ερημίτου επιστολαί διάφοροι περί των πραγμάτων της Επτανήσου. | Dissertatio | Correspondence du comte J. Capodistrias | Considerazioni intorno la risoluzione del Senato Jonio. | Ωδή | Traduction dune lettre de declaration et protestation, ecrite en anglais, par le capitaine Nicolas Chiefala, | Συλλογή διαφόρων προρρήσεων | Σπαρτίον έντριτον κατά των επηρεαστών της εις Χριστον αμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, εν τρισι ταις εφεξής πραγματείαις αντιπλεκόμενον | Publication de la lettre du capitaine | Per le nozze dell' illustrissimo sig. dottore Gaetano Pasi | Per la signora Fanny Scaramanga Mavrocordato | Προς τους αναγνώστας. | Lettere | Lettere di lady Maria Wortley Montague | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | II buon capo d' anno. | Essai d'une More de l'ile de Zante | Eξήγησις εκ της αρχαίας εις την νεοελληνικήν γλώσσαν λέξεων τίνων εις τους παρά του δος Α. Πολίτου | Δηλοποίησις εκ του αρχείου της εκτελεστικής αστυνομίας. Notificatione. Office of executive police. Notificazione dall' uffizio della polizia | A short visit to the Ionian Islands, Athens and the Morea, | Ύμνος εις την Ελευθερίαν | Programma per i due balli da darsi in teatro sotto il patrocinio di Lady Douglas e della Signorina Bulgari. | Πράξεις της πέμπτης γερουσίας του ενωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων εκδοθείσαι υπο το πολίτευμα των 1817 | Memoires biographiques-historiques sur le president de la Grece, le comte Jean Capodistrias, | Λόγος | L'avello d' undici mille scudi, novella in sesta rima senza erre di Niccolo Caludy corfuense. | Κανονισμοί δια τας σπουδάς του Ιονικού πανεπιστημίου. | Invito al teatro, per la sera di martedi 10 gennajo 1837. Serata a beneficio del buffo comico Carlo Hilaret. | Η πιστή συζηγία, δράμα | Εφετηρίς (Almanach) του βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837 | paraphrasis Batrachomyomachiae vulgari Gracorum sermone scripta, | De l'emploi therapeutique des principes actifs du quinquina dans les fievres intermittentes | Corfu, li 10 gennnajo 1837. Quesiti per l' esame degli aspiranti al posto di lingua ellenica in Paxo | Avis du capitaine Nicolas Chiefala, Grec de l' ile de Zante | Antiquities found in the Island of Ithaca lithographed from sketches in the possession of the late cave' P. Prossalendi. | Ανάλυσις των ελληνικών μέτριων | modern greek and english lexicon, to which is prefixed an Epitome of modern greek grammar, | Σύντομος απάντησις | Riduzione di tutte le monete riconosciute dal Governo negli stati uniti delle Isole Jonie | Περί τον Ιόνιον λαον οδηγίαι δια την χόλόρροιαν του δόκτορος Λ. Δακόρου δημοσιευθείσαι με επιδοκιμασίαν | Προκήρυξις. Βούλγαρις. | Pogretto di Codice di Procedura pei giudizj penali per gli Stati Uniti delle Isole Jonie. | Progetto di Codice di Procedura pei giudizj penali per gli Stati Uniti delle Isole Jonie. | Progetto di Codice di Commercio per gli Stati Uniti delle Isole Jonie | Poche linee sulle piu comuni malattie e sulla costituzione atmosferica dei mesi di novembre e dicembre 1835 | Περί του πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας των συκαμινεών | Περί της καλλιέργειας των ελαιών. | Ο μισσιοναρισμός και προτεσταντισμός εις τας ανατολάς | Νουθεσία προς χρήσιν του ιονικού λαού | Notizia intorno Isabella Teotochi Albrizzi eslratta dal Gondoliere, | Necrologia della nobile contessa Isabella Teotochi Albrizzi. | Lettere | Ιστορία του Ηροδότου | Ιδεαι περί των αγροίκων εταιριών συστηθεισών εις τας Ιονίους νήσους της νε πράξεως της πέμπτης γερουσίας | Δηλοποίησις. Οί πρόεδροι της επιτόπιου αγρονομικής Εταιρίας της Κερκύρας. Notiiicazione. I presidenti della Societa locale agraria di Corfu | Δηλοποίησις. Οι πρόεδροι της επιτόπιου αγρονομικής Εταιρίας. (Au bas) Αδεία υπέρτερα δημοσιευθείσα. Κορφοί, εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως. | Δηλοποίησις. Οι πρόεδροι της τοπικές αγροτκής Εταιρίας. Notificazione. I presidenti della Societa agraria locale | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις εκ του αρχείου της εκτελεστικής αστυνομίας. Κέρκυρα, 30 μαρτίου 1836 ε. v. Notificazione dall' Ofiizio della polizia esecutiva. | Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής ελληνικής | Atti emanati dal quinto Parlamenlo degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 | A Rita Gabussi, rosa in belta, giglio nei costumi, per soavita di canto dei cuori conquistatrice, di lei ammiratore offriva un cantico l' Elleno A. Melissinos | Alcuni cenni storici sui generali Pietro ed Alessio | Στοιχεία του πολιτικού και εγκληματικού δικαιώματος | Souvenirs | Sketches of Corfu, historical and domestic its scenery and natural productions | Osservazioni sul modo di fare ed aggiustare le strade. | Orazione | Norma, | Μαθήματα περί του χρέους ημών προς θεόν τε και άνθρωπον | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | Guida islorica delle Isole | Η μεγαλοφιλία Φιντίου και Δάμωνος, ή Διονύσιος ο τύραννος των Συρακουσών, δράμα | Εγχειρίδιον της γεωγραφίας του Κροζάτου. | Eγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής | Δηλοποίησις εκ του γραφείου της εκτελεστικής αστυνομίας Notificazione, Offizio della Polizia esecutiva. | Δηλοποίησις eκ του γραφείου της εκτελεστικής αστυνομίας. Κορφοί 9 νοεμβρίου 1835. ε. v. Notificazione dall' offizio della Polizia esecutiva· | Δηλοποίησις eκ του oφφικίου της εκτελεστικής αστυνομίας· Notificazione dall' offizio della Polizia esecutiva. | Della vita e delle opere di Francesco Negri Veneziano notizia | De Coreyraeorum republica scripsit Guil. Conr. Arm. Mueller, Springa-Hannoveranus | Critical observations by a Corfiote gentleman on the Sketches of Corfu by an anonymous english lady. | απολογία | Atti emanati dal quinto Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 | Ψαλμοί του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ | Trattato sui rapporti di funzioni tra gli organi del corpo umano,estratto dalle piu recenti opere di fisiologia e principalmente da quella del signor Adelon, da G. Theriano, | Συνοπτική ιστορία της Επτανήσου | Necrologia del conte Stefano Teotochi, | παρατηρήσεις περιόδου | Jonian Anthology. Ιόνιος Ανθολογία. Antologia Jonia | Ερωτήσεις εις διάφορα μέρη του Ευαγγελίου | Ενωμένον Κράτος των Ιονικών Νήσων. | Διατριβή περί της εν Ζακύνθω ελληνικής επιγραφής | Δηλοποίησις.Ο εκλαμπρότατος ύπαρχος ο και πρόεδρος του επιχωρίου συμβουλίου των Κορφών. Notificazione. II prestantissimo reggente e presidente del consiglio municipale di Corfu. | Δηλοποίησις. Ο εκλαμπρότατος ύπαρχος των Κορυφών. Notificazione. | Δηλοποίησις εκ του οφφικίου της εκτελεστικής αστυνομίας. Notificazione dall' uffizio di polizia esecutiva. | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senato. | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senato | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senate | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής. Notificazione. Segreteria del Senate | Del sublime, trattato di Dionisio Longino | Cenni sul sarcozotico e sulle sue virtu terapeutiche, memoria di Cesare Usiglio Modanese | Caratteri di Teofrasto volgarizzati da Dionigi Leondarakys dal Zante | Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed artidel secolo XVIII | Atti emanati dal quinto Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 | Vita di Ugo Foscolo | Τραγωδίαι | Tragedie | Το σχολείον των σκανδάλων | To δάφνινο στεφάνι, πραξις δραματική | The colonies : Treating of their value generally | Straordinario invito teatrale. | Μηνολόγιον του 1833 | Λόγος επιτάφιος | Κανόνες, ασματικοί τέσσαρες εις την αειπάρθενον θεοτόκον Μαρίαν | Επιτάφιος λόγος | Επιτάφιος λόγος | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής | Della vita di santo Spiridione, | Atti emanati dal quarto Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817, | Ueber das homerische Ithaka von R. v. L. nebst einem lithographirten Plane des Kephallenischen Reiches | Saggio di versi di Severiano Fogacci Anconetano. | Προκήρυξις. Proclamation. | Panegirico funebre storico del conte Giovanni Capodistria, governatore della Grecia | Opere di Ugo Foscolo. | Notice | Notice | Λόγος προτρεπτικός | Εις την περίστασιν καθ' ην ευτυχώς έφθασεν εις Κέρκυραν η αυτού εξοχότης ο λόρδ Νουγέντ | Carne di un Corcirese in occasione che dai colli delle Benizze si derivarono le acque nella citta di Corfu. | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Dimulizza laureato nella facolta delle leggi ode di Severiano Fogacci | Tragedie di Ugo Foscolo aggiuntovi Pausania, tragedia di Franco Salfi. Volume unico | Petition a la Chambre des Deputes | Notice biographique de S Ase le Prince Louis Bonaparte | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Lettres et documents officiels relatifs aux derniers evenements de la Grece, | Κυριακοδρόμιον | II gufo e l' aquilotto, apologo di Be... degli Ug... di Malamocco. | Grammatica della lingua italiana | Extrait du Journal d'un officier superieur attache a la 2e division de l' armee d' Afrique. | Εξέτασις των μαθητών περί ναυτιλίας | Ενωμένον Κράτος των Ιονικών νήσων. Stati Uniti delle Isole Jonie. | Dissertation sur le parricide | Δηλοποίησις. Notificazione | Del metodo di comporre le idee e di contrassegnare con vocaboli precisi per poter scomporle regolarmente a fine di ben ragionare | Βιογραφική ιστορία του αθανάτου ηρώος Μάρκου Μπότζαρη | Au profit des Polonais | Atti emanati dal terzo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Vita di Ugo Foscolo | Su le tre citta conosciute anticamente sotto il nome di Leucade, | Sketches of the medical topography of the Mediterranean: comprising an account of Gibraltar, the Ionian Islands and Malta | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής | Rapporto medico sulle malattie occorse durante l' anno 1829 nella citta ed isola di Corfu | Estratto della Gazetta Privilegiata di Venezia | Επιτάφιος εις τον εκ Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα Γερουλάνον | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Atti emanati dal terzo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού του εν τη νήσω Κεφαληνίας | Ελληνική Γραμματική, | Ulysse-Homere, ou du veritable auteur de Vlliade et de l' Odyssee | Ultime lettere | Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής | Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος | La Batrachomyomachie ou le Combat des rats & des grenouilles | In morte di Atanasio Psalidas | Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου | Γεωργίω Λεβούνη Κυθηρίω νέω καλώ καγαθώ και των Μουσών τροφίμω του της νομικής αξιωθέντι στεφάνου εν τω των Πισών πανεπιστημίω | Vocabulaire francois-turc | Versione nell' italiana favella | Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Στοιχεία της λατινικής γραμματικής | Stati Uniti delle Isole Ionie | Poesie | Osservazioni intorno al processo criminale inquisitorio segreto | Ορθόδοξος oμολογία | Notizie intorno | Notificazione. Δηλοποίησις | Memoria fisica sul vulcano sottomarino dell' isola di Meleda nel circolo di Ragusa | Λόγος τhς μεγάλης Παρασκευής | Laureandosi il nobile signor conte Georgio de Roma dal Zante nella celebre universita di Pisa | Ερμηνεία της καλλιέργειας του γεωμήλου και των ωφελιμωτέρων αυτού χρήσεων | Εγχειρίδιον περί των πρώτων αρχών της πολιτικής κοινωνίας | Βουρδώνος στοιχεία αριθμητικής | Atti emanati dal terzo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Almanacco degli Statti Uniti delle Isole Jonie per l'anno1828 | Alcune osservazioni | Violarium philologicum criticum excultum et in ordinem redactum a Ioanne Petrettino Corcyrense, philologiae gr. et lat. professore, pro suis philol. gr. lectionibus in Patavina universitate | Sopra il risorgimento della Grecia | Raccolta di risoluzioni della terza sessione del secondo | Programma per la solennita da osservarsi nel funerale dell' ora decesso reverendissimo monsignor Macario | Proclamazione | ορθόδοξος διδασκαλία | Opere | O Aγαμέμνων | Notilicazione | Notilicazione | Notificazione | Notilicazione | Μενέδημος η απάντησις προς τας του Χίου Κοραή κατά των Ελλήνων και του Καποδίστρια συκοφαντίας | Λόγος επιτάφιος εις τον αείμνηστον ιατροφιλόσοφον δρ. Φαράνδον Χοϊδάν | Λεξικον της αγγλικής και γραικικής γλώσσης | La Commedia di Dante Alighieri | Ύμνοι εκκλησιαστικοί | ποιήματα και πεζά | Η καινή Διαθήκη του κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δίγλωττος, τουτέστι γραικική και αλβανητική | Έρευνα περί της φύσεως του διαφορικού υπολογισμού | Έκ των του Φενελώνος κατ επιτομήν βίων των ενδοξότερων αρχαιοτέρων φιλοσόφων ο του Θάλητος | Εισαγωγή εις την σπουδήν της νεοελληνικής γλώσσης | Del matrimonio, discorso | Compendio di Grammatica Italiana | Caratteri di Teofrasto | Γραμματική της λατινικής γλώσσης | Atti emanati dal secondo Parlamento degli Stati Uniti deIsole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Velleio Patercolo, Istoria romana | Storici minori volgarizzati ed illustrati | Sentences morales du philosophe indien Sanakea | Saggio sulla storia antica d' Inghilterra dall' invasione di Giulio Cesare fino a quella di Guglielmo il Conquistatore | Ritratti | Risposta | Replica | Proclamazione | Proclamazione | Orazioni e preci proposte a tutti i fedeli nel visitar le quattro chiese per l'acquisto del s. Giubileo concesso dal felicemente Regnante Ρ. Ο. Μ. Leone XII | Orazione funebre | Ο Αγαμέμνων | Notificazione | Λόγος επιτάφιος εις Περικλέα Γαγγάδην | La galanteria schernita | Λυρικά | Θεωρήματα τίνα περί πολυγωνομετρίας | Διασάφησις εις την επίτομον θεωρίαν την υπό του κυρίου Λακροά εκτεθείσαν εις το συμπλήρωμα της Άλγεβρας του επάνω εις την σημείωσιν του αθανάτου Λαγρανδίου (sic), δώ της οποίας διδάσκει τίνι τρόπω δια μέσον τών λειτουργιών των ριζών μιας εξισώσεως δύναται | Details sur Corfou | Descrizione della citta di Benares nell' India, dell' indiano politeismo, suo culto, e costumi di quei popoli | Corona degli spropositi detti | Atto del Governo emesso giusta l'articolo 16, sezione 3 cap. 2, della Carta costituzionale del 1817 | A Federigo Conte di Guilford della Jonia Accademia fondatore, padre, moderatore munificentissimo, sapientissimo, reduce dalle Venezie da letale morbo sanato, Antonio Maria Canella, di umane lettere professore, gratulando offre, umilia, consacra questa Ode saffi | Versi per le nozze | ύμνος είς την ελευθερίαν | Ultime lettere di Jacopo Ortis tratte dagli autografi | Σύνοψις γνωμών ηθικών του Iνδού φιλοσόφου Σανακέα | Direzioni per bastimenti che navigano nel canale di Corfu | Raccolta di risoluzioni della prima e seconda sessione | Nozioni di agricoltura, economia rurale e domestica, scienze,arti e commercio | Notificazione | Notificazione | Memoria su di alcimi costumi degli antichi Greci tuttora esisenti nell' isola di Leucade nel mare Jonio | II Magistrate all' Annona | Giornale sulle Scienze et Lettere delle Provincie Venete | ύμνος εις την ελευθερίαν | Compendio della storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1820 | Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας | Atti emanati dal secondo Parlamento degli Stati Uniti delIe Isole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Alcune osservazioni sulla « Memoria su di alcuni costumi degli antichi Greci tuttora esistenti nell' isola di Leucada nel mare Jonio | Alcune considerazioni sulla presente lingua de' Greci | Ultime Lettere di Jacopo Ortis tratte dagli autografi | To Κεκραγάριον του θείου και Ιερού Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος | To κατά Ματθαίον ευαγγέλιον | Saggio storico sull' eta di Leucadia sotto il dominio de' Romani e successivi conquistatori | Λόγος περί Μεθόδου του oδηγείν καλώς τον νουν,και ζητείν την αλήθειαν εις τας επιστήμας | Progetto di un Codice commerciale e di navigazione per gli Stati Uniti delle Isole Jonie | Per la fausta notizia della promozione di Sua Eccellenza iltenente generale sir Federico Adam | La lyre patriotique de la Grece | Istoria della Letteratura greca | In occasione che sua Eccellenza il tenente generale sir Frederick Adam e stato promosso al grado di Lord alto Commissionario degli Stati Uniti delle Isole Jonie | Flora Corcirensis centuriae prima et secunda, sive enumeratio docentarum plantarum | Η Λύρα | Discorzo | Discorso | Delia vinificazione col mezzo della condensazione economica | Dei Sepoleri | Γραμματική της αγγλικής γλώσσης | Storia naturale e medica dell' isola di Corfu | Rime improvvisate | Ricciarda | Πρόσκλησις του εφορείου της ιωνικής αγιογραφικής εταιρείας | Proclamazione | Poesie | Notificazione. Δηλοποίησις | Notificazione | Monografia de' serpenti di Roma e suoi contorni | Λόγος πανηγυρικός εις τον όσιον Γεράσιμον, τον προστάτην Κεφαλληνίας | La rimembranza dell' eccellente rabbino Lazzaro de Mordottore in medicina | In occasione della serata di beneficio della signora Maddale Albertini | Illustrazione di una medaglia d' ltaca | Histoire de la Grece. | Elogio funebre in occasione della morte dell' eccellente signor rabbino De Lazzaro de Mordo | Discorso pronunziato dal sigr Sabato de Semo | Descrizione dell' isola e citta di Corfu | Atti emanati dal secondo Parlamento degli Stati Uniti delle lsole Jonie sotto la costituzione del 1817 | Voyage en Grece et dans les lles Ioniennes | Rime improvvisate | Raccolta di risoluzioni del primo Parlamento degli Stati Uniti Jonj sotto la costituzione del 1817 | Prose e versi | Precis des operations de la flotte grecque durant la revolution | Poesie | Le opere scelte di Giuliano imperatore per la prima volta dal greco volgarizzate | Le Odi di Anacreonte e di Saffo | Discorso pronunziato | Atti emanati dal primo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie | A historical and topographical Essay upon the islands Corfu, Leucadia, Cephalonia, Ithaca and Zante | Stati Uniti delle Isole Ionie | Rispettabile Pubblico | Regolamento riguardente il vestiario da potarsi dagli uffiziali dello Stabilimento giudiziario e dagli avvocati | Prose varie | Per la nascita di un figlio del nobile signore Demetrio Corgialegno di Gefalonia | Περί του Γνώθι σαυτόν | Parga and the Ionian Islands, comprehending a refutation oftae mis-statements of the Qiiarterly-Review and of Lieut | Operette varie in prosa | Notificazione della Commissione estraordinaria | Notificazione della Commissione estraordinaria | Notificazione dalla Commissione | Liturgia Anglicana Polyglotta | Libro delle preghiere pubbliche e della amministrazione desacramenti | Λεξικον πρόχειρον της ελληνικής γλώσσης | La Gratitudine cantata per la serata di benelizio della signora Anna de Paolis | Istoria romana | Illustrazione di una medaglia inedita di Leucade | Grammatica della lingua italiana | Essays on Petrarch | Delle opere scelte di Giuliano imperatore volgarizzate da spridione Petrettini Gorcirese | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Avviso teatrale | L' Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου | Yγιεινατάριον, ήτοι τέχνη δια να ζήση ό άνθρωπος υγιής και πολυχρόνιος | Travels in Italy, Greece and the Ionian Islands, in a series of letters, descriptive of manners, scenery and the Fine Arts | Substance of the earl of Lauderdale's speech in the House of lords on moving for copies of despatches | Saggio d'architettura civile con alcune cognizioni comuni a tutte | Ricciarda | Rapporto del Comitato della Societa Biblica Jonia, | Poesie | Per la morte di Niccolo Mavromati, le nuove Muse | Λεςηών της γραικικής, γαλλικής τε και ιταλικής γλώσσης | Le Nove Muse di Erodoto Alicarnasseo | Italian Lessons in four parts | Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως | Expose des faits qui ont precede et suivi la cession de Parga ouvrage ecrit originairement, en grec, par un Parganiote, et tradui francais par un de ses compatriotes | Δοκίμιον περί των αρετών και πράξεων του Δημοσθένους | Delia coltivazione degli ulivi, opuscolo | Compendio dell' istoria | Βιβλίον των δημοσίων προσευχών και της υπηρεσίας των μυστηρίων και των εκκλησιαστικών θεσμών και τελετών κατά το εθος της ηνωμένης εκκλησίας Αγγλίας και Ιβερνίας | Avviso teatrale | Αναφορά του εφορείου της Γραφικής Εταιρείας των Ιωνικών Νήσων προς την αυτήν εταιρείαν και προς το κοινόν | Proceedings in Parga and the Ionian Islands with a series of Correspondence and other justificatory documents | Περί της εν Κέρκυρα συστάσεως της Ιωνικές Γραφικές Εταιρίας | Περί της αρχής, του σκοπού και της προόδου της περί της Αγίας Γραφής Εταιρίας | Per gli sponsali della nobile donna Cristina dei marchesi Trivulzio col signor conte don Giuseppe Archinto | Notificazione. Δηλοποίησις | Notificazione. Δηλοποίησις | Notificazione da parte della Commissione istituita per regolaree sistemare la finale distribuzione | Notificazione da parte della Commissione istuita per regolaree sistemare la finale distribuzione | Notificazione da parte della Commissione istituita per regolare e sιstemare la finale distribuzione dell' indennita spettante alli Pargj | Notificazione da parte della Commissione | Notificazione da parte della Commissione instituita da Eccellenza I'onorevolissimo sir Thomas Maitland | Μέλισσα η εφημερίς | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | L'arrivo d'Ulisse alia Isola de' Feaci | Καθολική ιστορία παλαιά τε και νέα | Istituzioni di patologia generale | I cavalli di Venezia, epistola | Delia formazione della Societa biblica Jonia in Corfu | Γραμματική | Γραμματική κατ' επιτομήν περί του τεχνολογικού και Ορθογραφιας μέρους | Χάρτα ναυτική | Χάρτα εκτεταμμένη του Αρχιπελάγους | Ultime lettere di Jacopo Ortis | Τιμολέων | Sul sepolero di sua Altezza Reale la principessa Carlotta Augusta di Galles | Saggio sopra l' utilita della pratica dell' innesto del vajuolo vaccino | Raccolta di tutte le Proclamazioni pubblicate durante il Governo di S. E. l'onorevolissimo Sir Th. Maitland | Πολίτευμα των ενωμένων επαρχιών των Ιωνικών νήσων ομογνωμόνως αποδεχθέν και επιψηφισθέν | Per le faustissime nozze | Opuscolo sopra il morbo pestilenziale | Νουθεσίαι προς τους εγκατοίκους της έξοχης περί των φαρμακιών | Le Danaidi | Ισον απαράλλακτον της αφιερωτικές μου επιστολές, ην έστειλα προς την διοίκησιν των Ιωνικών Νήσων, εξέδωκα δε τύποις, τόπον επέχον ειδήσεως προς τους ομογενείς Γραικούς | Anacreontica | Ιερά κατήχησις ήτοι εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας και εξέτασις των χειροτονουμένων | Grammalica della lingua italiana | Επιστολή προς τον Χ : 'Εμμανουήλ Σαλτέλη | Apologia istorico critica composta in greco litterale | Ωφέλειαι της δημοσίας παιδεύσεως προκρινόμεναι των της Ιδιωτικής σχηματίσωσιν ένα του γένους χαρακτήρα | Ωδή | Vita di Anacreonte | Vantaggi della pubblica istruzione a preferenza della privata Per formare un carattere nazionale | Συλλογή αποσπασμάτων ανεκδότων ελληνικών | Sopra la necessita di un Codice penale per li giudizj criminali delle Isole lonie | Προς τον εντιμότατον και φιλογενέστατον κυριον Σπυρίδωνα Κοντονωδή αυτοσχέδιος | είδοποίησις και πρότασις προς τους νέους τους Ίωνας δια να ανορθώσωσι την γλώσσαν της παλαιάς Ελλάδος | Παμέλα ύπανδρος | Οδηγία θαλάσσιος θεωρητική και πρακτική | Μυθ ιστορία ο Ρασσέλας, πρίγγιψ της Αββυσσινίας | Μέλη ανακρεοντικά | Le Odi di Anacreonte recate nuovamente dal greco in verso italiano | Καλλιεργία των γεωμήλων ήγουν πατάτας και χρήσις των ιδίων | II Genio della Grecia | Θαλάσσιος νομοθεσία | Η κρίσις του Πάριδος | Essai sur l'analyse applique e a la medecine | Έρανος πολλών ωφελίμων θεολογίας τε και ηθικής | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Δοκίμιον περί πατριωτισμού προς τους κατοίκους των ιονικών επτανήσων | Δοκίμιον περί πατριωτισμού προς τους κατοίκους των ιωνικών επτανήσων | Discorso ai Greci dell' Ionio | Discorso a' Greci dell' Ionio | Discorsi | Διατριβή | De' mezzi piu facili per migliorare e conservare i vini di Zante | Costituzione degli stati uniti delle Isole Jonie | Considerazioni sulla rachitide, memoria di Francesco Carvela Zacintio, dottore in medicina | Compendiodi Grammatica inglese ad uso delle pubbliche scuole | Αύτοσχέδιον πόνημα της ελληνικής γλώττης πέρι, ωπερ το της δευτέραςτάξεως βραβείον εχαρίσθη | Απόσπασμα μετά εισαγωγής | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νικάνορος του θαυματουργού | Trattato di Geologia | Sui quattro cavalli della Basilica di S. Marco in Venezia lettera | Sei memorie lette in varj tempi nell' accademia Jonia dal socio residente De Lazzaro Mordo | Ritratti | Prosopopea delle Muse. A sua Eccellenza l'onorevolissimo Sir Thomas Maitland | Περί των τεσσάρων ίππων της εν Βενετία βασιλικής του Αου Μάρκου Επιστολή | Memoirs on the Ionian Islands, considered in a commercial, Political and military point of view | Λεξικον της γραικικής, γάλλος τε και ιταλικές γλώσσης | Delle malattie contagiose ed epizootiche degli aniniali | Alla nobile signora contessa Lucrezia Pollila ne febcissimi suoi sponsali con il nobile signor conte Andrea Teotochi | Alcuni cenni critici | Ad clerum et populum Corcyrenseni epistola pastoralis | Vite e Ritratti di cento uomini illustri. | Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, | Seguito delle medaglie Leucadie | Prospetto delle conseguenze derivate alle lagune di Venezia | Περί των Iωνικών Νήσων | Osservazioni sopra i funghi mangereccj estesecon approvazione della Facolta medica dell' I. R. universita di Padova | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | Grammatica della lingua italiana | Essai sur les medailles antiques des iles de Cephalonie et d' Ιthaque | Εγχειρίδιον κατά των νοσούντων εις τα περί αληθείας και υπεροχής των ιερών Γραφών, | Didymi Clerici | Des lies ioniennes | Βικέντιου Δαμωδού | Αρχαιολογία ελληνική | Vita di Cassandra Fedele | Sulla Feacia | Saggio storico sulle prime eta dell' isola di Leucadia nell' Jonio compilato | Memoria intorno la peste, | Λυρικά | La morte di Saffo | Η ρομεηκη γλοσα | Discorso sulla storia naturale pronunciato ai 17 di dicembre dell'anno 1813 | Discorso intorno all' origine della poesia drammatica | Della Corcirese Flora | Avis | Απολογία ιστορικοκριτική, | Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l' ltalia | Σύμμικτα διάφορα εκ των συγγραφέων των νεωτέρων Ελλήνων | Ritirata dei Francesi. | Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων παλαιών και νεωτέρων | Pareri intorno al vero luogo della citta d' Alcinoo descritta | Ordinanza della Polizia, relativa al decreto del Senato 17 luglio 1813 | Opuscolo intorno alcune inscrizioni lapidarie rinvenute negli scavi fatti ultimamente a Corfu | La Storia romana | Isocratis Oratio de permutatione cujus pars ingens primum graece edita | Essays on Petrarch | Discorso d' Isocrate della Permutazione | Dissertazione sull' azione e sull' uso del tabacco | Angeli dalla Decima in Patavino archigymnasio materiae medicae professoris | L'ordine di far pernottare le spezierie seralmente per turno fu rinnovato. | Ισοκράτους Λόγος περί της αντιδόσεως ήδη πρώτον εις την αρχαίαν γραφήν | Επιτομή της ιστορίας | Elogio | Discorso della commissione agraria diretto a quei habitanti s'interessano per la prosperita della campagna di Corfu. | Dei viaggi, discorso recitato il 26 luglio 1812 nella solenne distribuzione de' premj | Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου | Almanach corcyreen | Saggio storico statistico della citta ed isola di Zante | Regolamento per le meretrici. | Regolamento per la Commissione Municipale. | Regolamento del Collegio Medico Jonio. | Or. de Corfou. L.de St Napoleon | Observations meteorologiques faites a Corfou | Ξενοφώντος τα σωζόμενα επιστασία | La naseita del Re di Roma, canzone dedicata a Sua Eccelenza monsignore ministro della guerra duca di Feltre | L' amministratore del Governo di Corfu rende noto quanto segue | L'amministratore del Governo. | Illustrazioni Corciresi | Δοκίμιον περί πολιτισμού των Φαιάκων | Dissertazione sopra la china-china ed il suo uso nelle febbri | Breve notizia intorno alcuni mattoni letterati ed altri monumenti fittili non ha guari scoperti nel territorio della antica Corcira. | AS. M. l' Augustissima imperadrice de' Francesi, e regina d' Italia | Almanach pour l'annee 1811 | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου | Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας | Ultime lettere | Observations meteorologiques faites | βίοι των έξοχων ηγεμόνων | Elogio del signor Pietro Antonio Bondioli | Dissertazioni sul Dritto Criminale | Delia originalita nelle scritture e dei premj, discorsi | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Γραμματική | Φιλοπαιδεία των νυν Γραικών | Sopra una medaglia d' Augusto, Dissertazione | Poesie | Noi gindici del Tribunale criminale di Corfu, etc. | Dell' origine e dell' ufficio della Letteratura, orazione | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Λεξικόν έλληνικον | Alma redeunte die natalitia magni Napoleonis, Gall, imperat.ec ec. Obsequia demiss | Alma redente (sic) die natalitia magni Napoleonis, Francorum imperatoris, Italiae regis, Rheni Foederis patrono, Joniae Academiae fautori clementissimo. | A. L. Castellan's Briefe uber Morea und die Inseln Cerigo Hydra und Zante | Ultime lettere | Ritratti | Ricerche sull' azione irritativa | Regolamento de' Notaj. | Pensieri intorno ad uno stabilimento di pubblica istruzione | Organizzazione dei Tribunali di Giustizia, e Procedura civile efinale delle Sette Isole Greche dell' Ionio | Nozioni miscellanee intorno a Corcira esposte dal medico fisico collegiato Lazaro de Mordo. | Lettres sur la Moree et les iles de Cerigo, Hydra et Zante | Legge per lo stabilimento della Carta Bollata nell' Isole Jonie | Κυριακοδρόμιον | Ιστορία Ναπολέοντος πρώτου, αυτοκράτορος των Γάλλων, βασιλέως της Ιταλίας, υπερασπιστού της του Ρήνου συμμαχίας | Impero Francese. Regolamento di Polizia | Impero Francese. L'amministratore del Governo di Corfu | Giustizia | Della Corcirese Flora, Centuria prima | Βιβλίον καλούμενον μυρίπνοον, περιέχον παρακλητικάς ακολουθίας μίαν του δεσπότου Χρίστου, τέσσαρες της Θεοτόκου, μία των ουρανίων Ασωμάτων,και μια του αγίου Χαραλάμπους ' και έναν ιαμβικόν κανόνα ομοιοκατάληκτον της Θεοτόκου και το ούσης όψίας. | Trattato di anatomia patologica del corpo umuno | The geography and antiquities of Ithaca | Συλλογή ποικίλης μυθιστορίας | Ritratti scritti da Isabella Teotochi Albrizzi | Regolamento sulli Notaj | Regolamento mercantile per la Marina Settinsulare. Κανονισμός δια την επτάννησον πραγματευτάρικην Θαλασσοπορίαν | Regno d' ltalia | Organisation provisoire du gouvernement septinsulaire | Omelia per persuadere la pratica dello innesto vaccino. | Manifesto. Il ministro dell' Interno agli abitanti delle Isole Jonie | Manifesto. Il Segretario di Stato incaricato del dipartimento interno agli abitanti di Corfu. | Manifesto agli abitanti delle Isole Jonie. Il Senato. | I Sepoleri, versi di Ugo Foscolo e d' Ippolito Pindemonte Verona | Impero Francese. | Impero Francese | Impero Francese | Impero Francese. Tariffa stabilita d' ordine di S.E. Cesare Berthier. | Impero Francese. 1807, 197bre (1mo 8bre) | Impero Francese. Governo di Corfu. | Impero Francese. In nome di S.M. I' mperatore dei Francesi e re d' Italia Napoleone Imo Organizazion. | Impero Francese. Governo di Corfu e dei Paesi dependenti. H γαλλική εξουσία, διοικήτρια των Κορφών και των εξαρτημένων τόπων | Η Ιερουσαλήμ ελευθερωμένη ποίημα ήρωΐκόν | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκοπού Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Ειδύλλιον ποιμενικόν κατά την ανάρρησιν εις το του ιατρού αξίωμα εν ευγενέσιν εξοχωτάτου κυρίου Αντωνίου Τιπάλδου Αλιφονσάτου του εκ Κεφαληνίας | Due discorsi del medico fisico | Della istituzione clinica piu atta a formar veri medici, Discorso inaugurale del cavaliere Pietro Antonio Bondioli, professore di clinica medica nella reggia Universita di Padova, gia professore di materia medica quella di Bologna, uno de' Quaranta | Dei Sepoleri | Coup d'aeil philosophique sur le pays occupe par les Cosaques du Don | Γραμματική ήτοι μέθοδος σύντομος και ευκολωτάτη του μανθανειν την ιταλικήν γλώσσαν με ακριβή εξήγησιν των εννέα μερών του λόγου | Vocabolario italiano e greco portatile e necessario a chi brama imparare con facilita ed in poco tempo la greca e l' italiana favella aggiuntivi in fine dodici bellissimi Dialoghi ed altre notizie utilissime | Tributo all' amicizia con varj componimenti in verso di Mario Pieri Corcirese | S. E. Pritano fa sapere ed ordina l'esecuzione del seguent atto | Per le imprese di Napoleone I ristauratore del Regno d' ltalia canzone di Mario Pieri Corcirese | Νέον λεξικον ιταλικό-γραικικόν ερανισθέν εκ του μεγάλου λεξικού των ακαδημαϊκών της Κρούσκας | Memoria letta nel Collegio medico | Μαθήματα της ναυτικής επιστήμης εκ της γαλλικής εις την κοινήν των Ελλήνων διάλεκτον | Le aringhe | In funere egregii atq. Praeclanssimi viri Joannis Lascari | Iσον. Ή αυτού εξοχότης ο πρύτανις των Κορυφών κάμνει γνωστόν και διορίζει όσον ακολουθεί. Copia. Sua Eccellenza Giovanni Miniati, pritano di Corfu, fa sapere ed ordina quanto segue | In occasione delle solenni esequie celebrate in memoria del dottor Giovanni Lascari, nobile corcirense, presidente del collegio medico di Corfu ed.archiatro della Repubblica settinsulare | Η Γερουσία προς τους εγκατοίκους της έπτανήσου Πολιτείας Senato agl' abitanti della Repubblica Jonia | H αυτού εξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης, πρύτανις των Κορυφών | Η αυτού εξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης πρύτανις. S. Ε. Giovanni Mignati, pritano di Corfu | Η αυτού εξοχότης ο πρυτανις των Κορυφών. S. Ε. Pritano di Corfu | Επι των υπομνηματικών παρεκβολών του σοφολογιωτάτου εν ιεροδιακόνοις Νεοφύτου των εις το τέταρτον της Γραμματικής Θεοδοιρου του Γαζή Κριτικαί επιστάσεις | Elogio di Antonio Trivoli Pieri scritto lo stesso giorno della sua morte, 6 decembre 1799, g. s. | σύγγραμμα | Dialogo intitolato Le Ombre | Breve istruzione sulla Vaccina dal dottore Stamo Gangadi diretta ai padri ed alle madri di famiglia | Tariffa di dretti per Molo in Spilea determinati nella terminazione a stampa 27 giugno 1802, da esigersi da pubblici locatori, che d'ordine di S. E. Giovanni Mignati pritano si ristampa per essere affissa al Molo stesso e diffusa a comune intelligenza l | Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα επιτετμημένως μεν, σαφώς δέ, ώς οιόν τε, έκ διαφόρων φιλοσόφων αωτευθέντα | Σχόλια εις το τέταρτον βιβλίον της Θεοδώρου του Γαζή γραμματικής | Sua Eccellenza Pritano fa sapere ed ordina la pubblicazione del seguente atto | Sua Eccellenza Pritano fa sapere ed ordina la pubblicazione del seguente atto | Sua Eccellenza Pritano di Corfu fa sapere ed ordina quanto segue | Sua Eccellenza Pritano | Sua Eccellenza Pritano di Corfu fa pubblicamente intendere e Sapere | Στοιχεία της μεταφυσικής | Regolamento organico della truppa civica ossia delle cernide della Repubblica Settinsulare | Ricerche di P. A. Bondioli sopra le forme particolari delle malattie universali inserite nel Tomo XII della Societa italiana delle Scienze | Prospetto di ristaurazione agraria per l' isola di Corfu | Precis des operations generales de la Division francaise duevant, chargee, pendant les annees V, VI et VII, de la defense des iles et Possessions ex-venitiennes de la mer Ionienne, formant aujourd'hui la Republique des Sept-Isles | Περί συστήματος του παντός επίτομος έκθεσις | Organizzazione del Senato della Repubblica settinsulare | Ordinanza del servizio della truppa civica | Διόρισις | Ordinanza | Opuscoli tratti dall' opera intitolata Principj della legis'3'zione universale del signor Schmidt | Ό έξοχώτατος πρύταν.ς των Κιρυφών κάμνει δημοσίως γνοστίν· 3ι cEccellenza pritano di Corfu fa pubblicamente intendere e sapere | Oda pel compimento della sistemazione politica della Repub-a settinsulare affidata con plenipotenza di S. I. M. Alessandro I,Perutor di tutte le Russie a S. E. Georgio conte Mocenigo, cavalier„ °rdine di Sunt'· Anna di prima classe, e suo consi | Lettera medica intorno all' uso ed abuso de' liquori spiritosi | L'eccellentissimo Senato alla popolazione della Repubblica delle Sette Isole | Κήρυγμα. Η επιτροπή της υψηλής Αστυνομίας (ή άλτα Πολίτζια).Proclama. La Commissione di alta Polizia | Κατήχησις γενική ερμηνεύουσα ακριβώς τα καθήκοντα εκάστου πολιτού οιασδήποτε τάξεως, μετά χριστιανικής διδασκαλίας εν τω τέλει αναγκαίας εκάστω χριστιανώ. | Κανονισμός και διόρθωσις της ναυτιλίας της ιωνικής πολιτείας μετά της προσδιωρισμένης δαπάνης των δικαιωμάτων δια τους κονσωλους, υποκονσώλους και ενεργούς της αυτής πολιτείας | II piccolo marinaio | Η αυτού εξοχότης Ιωάννης ο Μηνιάτης, πρύτανις των Κορυφων, κάμνει δημοσίως φανερόν και γνωστόν. S. Ε. Giovanni Mignati, pritano di Corfu, fa pubblicamente intendere e sapere | περί αυτού εξοχότης ο πρύτανις κάμνει γνωστόν και διορίζει την κήρυξιν της ακολούθου πράξεως | Η αυτού εξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης, πρύτανις των Κορυφών, κάμνει γνωστόν όσον ακολουθεί. S. Ε. Giovanni Mignati, pritano di Corfu, fa saperento segue | Η αυτού εξοχότης ο πρύτανις των Κορυφών κάμνει δημοσίως φανερον και γνωστόν εις όλους. Sua Eccellenza pritano di Corfu fa pubblicamente intendere e sapere | Η αυτού εξοχότης ο πρύτανις κάμνει γνωστόν και διορίζει την εκτέλεσιν του ακολούθου ψηφίσματος ή αττού. Sua Eccellenza pritano fa sapere ed ordina Secuzione del seguente atto | Essai sur l' hydrothorax presente et soutenu a I' Ecole de medecine de Paris, le 30 floreal an XIII | Ερμηνεία της συνισταμένης λεγεώνος των Ηπειροτο-Σουλιοτών Χιμαρο-Πελοπονησίων εις την δούλευσιν της αυτοκρατορικής Αυτού Μεγαλείοτητος Αλεξάνδρου Α'αυτοκράτορος απασσών των Ρωσσιών | Εκατονταετηρίς των απο Χριστού ενανθρωπήσαντος η πρώτη διαχρονικήν πρόοδον εν επιτομή | Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν | Εισαγωγή εις την ελληνικήν γλώσσαν, περιέχουσα διαφόρους ελληνικούς διάλογους πάνυ ωφελίμους, εις τρεις εκατοντάδας διηρημένους | Διόρισις της δουλεύσεως του εντοπίου στρατεύματος | Διόρθωσις οργανική του εντοπίου στρατεύματος ήτοι των τζέρνιδων της πολιτείας | Διάταξις εκκλησιαστική αφορώσα τον ορθόδοξον κλήρον της Επτανήσου πολιτείας Κέρκυρα | Avvertimenti alla gente di campagna intorno ai veleni | στοιχεία γεωμετρίας | Ufflcio di S. Ε. Demetrio Petrizzopulo presidente del Corpo Legislativo della Repubblica Settinsulare al Senato | Του άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μήνα του Αιγυπτίου ασματική ακολουθία | To Κεκραγάριον | Τμήμα εκ του Οργανικού Νόμου των μερικών Κυβερνήσεων των Νήσων | Sua Eccellenza pritano ai conscritti dell' isola di Corfu | Στοιχεία γεωγραφίας ερανισθέντα υπο του αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του Θεοτόκου | Sotto il ritratto dell augusto imperatore delle Russie Alessandro Primo | Sopra l'esperienza ed il metodo da seguirsi nelle ricerche di materia medica, Discorso inaugurale recitato nella grand' aula dell' Universita di Bologna, il giorno 29 novembre 1803 | Saggio sulla mala influenza delle umane passioni nel fisico e morale dell' uomo | Regolamento ecclesiastico risguardante il clero ortodosso della Serenissima Repubblica settinsulare | Progetto di legge sancito dal Corpo Legislativo intorno alia contabilita nazionale | Progetto addi primo marzo 1804 | Ο πρίγκιψ και πρόεδ. της Γερουσίας | Ο ηγεμών και πρόεδρος της Γερουσίας προς τους πολίτας της επτανήσου Πολιτείας. II principe e preside del Senato ai cittadini della Repubblicα settinsulare | O εξωχότατος Ιοάνις Μινιάτις πρίτανος Κορυφόν κάμνει γνωστόν S. Ε. Giovanni Miniati pritano di Corfu fa intenderc e sapere | Notizie per servire alia Storia Corcirese dai tempi eroici fino al secolo XII | Λεξικόν δίγλωσσον της γαλλικής και ρωμαϊκές διαλέκτου | Legge organica delle amministrazioni particolari delle Sette Isole | Legge organica della forza armata della Repubblica | Solenni pro die in qua Septinsularis Reipub.Princeps suum ascendit amplissimum dignitatis gradum | La Commissione straordinaria ai viveri, agli abitanti dell' isola di Corfu | Ή Κομισιών εστραορδινάρια των ζωοτροφιών προς τους κατοίκους της νήσου Κορυφών. La Commissione estraordinaria ai viveri agli abitanti isola di Corfu | Η Κομισιών εστραορδινάρια των ζωοτροφιών προς τους κατοίκους της νήσου Κορυφών. La Commissione ai viveri agli abitanti dell' isola di Corfu | H Κομησιών εστραορτινάρια επάνο εις ταις ζωοθροφίες κάμνη δημοσίος χνοστόν. La Commissione estraordinaria ai viveri fa pubblicamente intendere e sapere | Η έκτακτος εις τας ζοωτροφίας επιτροπία προς τους εγκατοίκους της νήσου των Κορυφών. La Commissione estraordinaria ai viveri agli abitanti dell' isola di Corfu | Ευχή προς τον Θεόν ικετήριος υπέρ διαμονής, υγείας και ευτυχίας του θεοστέπτου αυτοκράτορος των Ρωσσιών Αλεξάνδρου του τρισαυγούστου και υπεραπιστού ημών | Epigfammi morali | Discorso recitato in sinagOffa | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού, και επισήμους εορτάς μετά και τίνων πανηγυρικών λόγων | Διδασκαλίαι στρατιωτικαί | Διατριβή περί ευθανασίας προς τον ερωτήσαντα :«πως αν τις εχοι γενναίως τε και ευψύχως, η εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι η επελθόντα ετέροις αυτώ και φίλοις φέρειν τον θάνατον» | Codice di organizzazione giudiziaria e di procedure civile Repubblica settinsulare | Codice di organizzazione giudiziaria e di procedura civile della Repubblica settinsulare | Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι | Tου ναυκλήρου εφημερινή εις το πέλαγος πράξις, ήγουν μέθοδος βραχεία και εύκολος του να κρατούν λογαριασμόν της οδοιπορίας ενός καραβιού εις Θάλασσαν μεγάλην, περιέχουσα και πίνακας, τους εις την πραξιν της ναυτικής αναγκαίους | To Μαγυστράτο των Εζαμηναδόρων και Ρεβυζόρων των νοταρίων κάνη δημοσίως να καταλάβουν και να ηξεύρουν και είναι δια προσταγίς του υψηλοτάτου Ρεγγέντε. II Magistrato degl' Esaminadori e Revizori dei nodari fa pubblicamente intendere e sapere. | To Μαγγιστράτο των σπλαγχνικών τόπον κάμνει δημοσίως να καταλάβουν και να ηξέυρουν και είναι δια όρισμον του ξοχωτάτου κομητ. εξουσιαστού δελεγάτου.Il Magistrato de' Luoghi pij fa pubblicamente intendere e sapere ed e per ordine di S. E. Reggente delegato | Serenissimo principe e preside dell' eccellentissimo Senato | Saggio su gli errori dello spirito umano intorno all' inbalsamazione, e corpo imbalsamato | Prospetto di ristaurazione agraria per l'isola di Corfu | Προκήρυγμα του πρίγγιπος και προέδρου της Γερουσίας της επταννήσου Πολιτείας. Proclamazione del Principe e Preside del Senato delle SeIsole | Pensieri sulla vita campestre | Ordinanza di polizia del Corpo legislativo della Repubblica settinsulare. | Orazione secolare recitata in pien Senato della Serenissima Repubblica delle Sette Isole | Ιλίας | O εξοχώτατος Ιωάννης Κό. Συγούρος, εξουσιαστής δελεγάτος εις την νήσσον των Κορυφών, κάμνει δημοσίως να ηξεύρουν. Sua Ecc. Giovanni Co. Sicuro, reggente delegato all' isola di Corfu, fa pubblicamente sapere | Li nobili signori proveditori alle finanze e fondi pubblici ed e per ordine di S. E. Conte Giovanni Sicuro, reggente delegato di questa citta | Li nobili proveditori alle finanze e fondi pubblici ed e per ordine di S. E. Co. Giovanni Sicuro, reggente delegato di questa citta | Li nobili Signori proveditori alle finanze e fondi pubblici di Corfu fanno noto quanto segue | Istruzioni di Caterina II per la conimissione data di compilare un nuovo codice di leggi per Impero delle Russie | II Tribunale di commercio e navigazione fa pubblicamente intendere ed a per ordine di Sua Eccellenza Reggente delegato Conte Giovanni Siccuro | Il reggente delegato all' isola di Corfu fa intendere e sapere ' | II principe e preside del Senato fa pubblicamente intendere sapere | της μετά Μάρκον βασιλείας ιστοριών βιβλία | Ημείς Iωάννης κόμης Συγούρος εξουσιαστής δελεγάτος των Κορυφών Noi Co. Giovanni Sicuro, reggente delegato di Corfu | Ημείς Iωάννης κώμης Συγούρος, εξουσιαστής και δελεγάτος του πρίγγιπος εις την χώραν και νήσον των Κορυφών. Noi Gio. conte Sicuro reggente e delegato del Principe, nella citta ed isola di Corfu | Έξ ονόματος της νομοδοτικής συναθροίσεως της επτανήσου πολιτείας, ο πρόεδρος προς τους εγκατοίκους των επτά ενωμένων Νησίων. A nome del Corpo legislativo della repubblica Settinsulare, il presidente agli abitanti delle sette Isole Unite | Discorso | Discorso estamporaneo | Discorso detto in Sinanoga | Breve trattato politico de' prencipi di sovranita e di governo e considerazioni da premettersi per direzione alla formazione d'una costrituzione aristocratica federativa | Costituzione della Repubblica settinsulare | Al Senato la Commissione di Amministrazione generale | Adi 13 giugno 1803 s. v. in Senato. Ταις 13 Ιουνίου 1803 ε.π. Εις το Σενάτο | Addi 26 marzo 1803. s. v. in Consiglio defiinitivo dei IX di Corfu | Ultime Lettere | Ultime Lettere | Ultime Lettere | ultime Lettere | Ultime Lettere | Trattato dei mali venerei | Συνοψις των κωνικών τομών | Prospetto dell' Universo | Ορθόδοξος υμνωδός ήτοι ιερά φιλοσοφία εν μέτροις πινδαρικοίς | Orazione funebre di Monsignor Niceforo Teotochi, arcivescovo di Chersona, e di Astracan, e cavaliere del grande ordine di Sant' Anna | Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione | Οικονομία της ζωής ήτοι σύνοψις της ηθικής, εκ της ρωσσικής γλώσσης | Οι ευγενείς κύριοι σύντιχοι των Κοριφών. Li nobili signori sindici di Corfu | Noi proveditori alia Sanita di Corfu. Μήνιμα του Ιατρηκού σπουδαστήριου προς τους σημπολήτας τou. Avviso del Collegio medico di Corfu al concittadini | Noi proveditori alla Sanita di Corfu | Memorie storiche | Λόγος παραινετικός | Lettere polemiche sui punti teologici che si contrastano dalla Chiesa greca | βίοι των έξοχων ηγεμόνων | περί του πελοποννησιακού πολέμου | Gazzetta Urbana | Επιστολή απολογητική ενός μαρκίωνος Φραγκίσκου Αλβεργάτου Καπακέλλου κατά της επιστολής του κυρ Αββά Κομπαγνώνου, αναστρεφομένης περί την ομοιότητα νεωστί παρ' εκείνου ανακαλυφθείσαν ανάμεσον Εβραίων και Ελλήνων | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Breve trattato politico de' principj di sovranita e di governo e considerazioni da premettersi per direzione alia formazione di una costitutione aristocratica federativa | Piano costituzionale formato dalla deputazione dalla cita borghi, e ville dell' isola di Corfu | Orazione in lode di santo Spiridione, dedicate a S. E.il sig. conte Spiridione Teotochi, gran commendatore dell' insigne ordine Gesolimitano, e preside dell' eccellentissimo Senato della Repubblica & federata delle Sette Isole Unite | Orazione detta nella Basilica della B. V. Spiliotissa e S. Biasio in Corfu nei solenni rendimenti di grazie a Dio per l'esaltazione al trono di tutte le Russie di S. M. l'lmperatore Alessandro I. A nome del Eccellentiss | Memorie appartenenti alia storia civile antica, e moderna dell'isola di Corfu raccolte da un Corfioto ed offerte a S. E. N. H. | Λόγος | L'augusta convenzione delli XXI marzo MDGCC e pezzi autentici ad essa relativi | βίοι των έξοχων ηγεμόνων | epistola | Η Κομησιών της αυθεντικής ασφαλείας και ησυχήας κάμνει δημοσίως γνωστόν | Elogio funebre di Paolo I | Έκθεσις συστατική γίναμενη απο την δεπουτατζιόν της χώρας | Discorso recitato | Discorso inaugurale pronunziato | Capitoli generali per li dazj tutti della citta ed isola di Corfu formati dall' illust. magistrato alle finanze e fondi pubblici ed approvati | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, αρχιεπισκόπου Αιγίνης Ζακυνθίου | Αδολεσχία Φιλόθεος, ήτοι εκ της αναγνώσεως της ιεράς μωσαικής Πεντατεύχου βίβλου επιστάσεις ψυχωφελείς τε και σωτηριώδεις | ορθόδοξος απόκρισις | Voyage historique, | Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grece, pendant les annees 1797 et 1798, | Τας 24 νοεμβρίου 1800 Ι. π. Adi 24 novembre 1800 s. | Νικόλαος Γεώργιος Πιέρης, κολονέλλος και αρχηγός του σώματος στρατιωτικού εννομένου εις την πολιτζίαν τούτης της χώρας. Nicolo Giorgio Pieri colonnello e capo del corpo militare addetto alia polizia di questa. | Νέος παράδεισος | Liberite. Egalite. Extrait des nouvelles officielles recues d' Egypte par le Brik le Rivoli, le 16 nivose, an 7. Eλευθερία. Ισότης. Αντίγραφον ευγαλμένον απο τας δημοσίας ειδήσεις, όπου εδέχθηκαν από την Αίγυπτον με το μπρίκι Ριβολί, τας 16 χιονώδους, χρόνος | La difesa della Chiesa Greca | Elogio funebre del conte Eufemio Loverdo | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς ενιαυτού, και επισήμους εορτάς | Γραμματική ιταλική | A Sua Eccellenza Teodoro cav. Oussacoff, | Τελετουργία ιερά, | Storia naturale e medica dell' isola di Corfu | Ρητορική πραγματεία | Relazione dell' assedio di Corfu e sua capitolazione | Προσφόνημα εις την ένδοξον εκλογήν εις την αρχιερατικήν αξίαν του πανιεροτάτου και σεμνό πρεπεστάτου κυρίου Πέτρου Βούλγαρη, | Epigrammi tradotti dal latino e dal francese da Antonio T. Pieri | Documenti del servigio prestato alle armi delle Potenze coalizzate nella conquista della citta e fortezza di Corfu, | Discorso apologetico | Capitulation de la Place de Corfou. | Ode di Spiridione Antonio Dandolo | A di 23 giugno 1799. S. V. In Senato. Instruzione ai Tribunali Criminali che si decretano per facolta tramandata dal Piano provisorio d'articoli trent' uno. | Υμνος εγκωμιαστικός | Των Μεταμορφώσεων | Των Μεταμορφώσεων | Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων | Memoire sur les trois departemens de Corcire, d'lthaque et de la mer Egee, par les citoyens d'Arbois freres | Liberte, Egalite. Au nom de la Republique francaise. Ελευθερία Ισότης. Έν ονόματι της γαλλικής Πολιτείας | περί βίων, δογμάτων και αποφθεγμάτων | Διήγησις της πανευτυχούς παρούσης καταστάσεως ταύτης της μεγαπόλεως | Διδασκαλία χριστιανική | CHANT CIVIQUE POUR L' ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE | Tieste, tragedia | Στοιχεία αριθμητικής τε και άλγεβρας | Νέον επιστολάριον | Lettera | Istruzione al popolo di Corfu, | Επιστολή | Discorsi pronunciati nella Societa Patriotica di Corcira. | Discorsi pronunciati | Διηγήματα δύω προς τοις είκοσιν | Bonaparte liberatore, Oda | Βιβλίον καλούμενον παράδεισος, | περί της εκπορεύσεος του αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός πραγματείαι | Catalogue, premiere partie, p. 123 n° 347) place par erreur a la date de 1796 le· Βιβλιάριον κατά Λατίνων | Saggi giovanili poetici di Elcino di Corcira, | Κυριακοδρόμιον | Ημερολόγιον | Eγχειρίδιον μεταφυσικό-διαλεκτικόν | Dans le Nuovo giornale d' Italia spettante alia scienza naturale principalmcnte all agricoltura, alle arti, ed al cornmercio, tome VI (Venise, 1795, in-4°), on trouve, pp. 225-238 | De hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis | Γραμματική ελληνική | Dans le Nuovo giornale d' Italia spettante alia scienza naturale,principalmente all' agricoltura, alle arti ed al commercio | Vocabolario italiano e greco | Ragguagli sopra la corteccia d' angostura e le sue virtu mediche del signor Niccolo Dallaporta | Ομιλίαι περί πληθύος κόσμων | Lettera | Ημερολόγιον | Άνθος αρετές και γνώσεις, | Trattato elementare dei gas | Nuovo metodo di applicare alia Sintesi la soluzione analitica di qualunque problema geometrico | Lettera | Ημερολόγιον | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακας του ενιαυτού, και επισήμους εορτάς | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Vita di Pietro il Grande, imperador della Russia, | Trattato di materia medica | Saggio sopra alcuni fenomeni della peste, la natura del contagio e le cause rimote piu efiicaci delle febbri | Περιγραφή του Παντός, ήτοι Ιστορία φυσική, | Νέον λεξικον ιταλικό-γραικικόν | Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην | Ιστορία της Ταυρικής Χερσονήσου ήτοι Κριμίου, μικράς Ταταρίας | Ιστορία της Αμερικής | Elementi di Chimica | Gomponimenti poetici in occasione delle faustissime nozze dell' eccellenza loro Leonardo Dona e Chiara Tron. | Αλφαβητάριον μικρόν προς εύκολον μάθησιν των παιδιών | Stampa della fedelissima citta di Corfu | Sopra l'Aurora boreale, Memoria | Ιστορία των δυω ετών 1787, 1788, | Ημερολόγιον | Επιστολή | Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου | Aeneidis | Sul numero delle vaginali del testicolo | Stampa delli villici della villa Sfachiotes. | Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής και ροιμαϊκής διαλέκτου | Dissertazione epistolare | Discorso funebre | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Ζακυνθίου | Lettera | Ημερολόγιον | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Μυρτιδιότισσας | Orazione funebre recitata da Zaccaria Zuanne Rodostanio | Λόγοι ηθικοί, πανηγυρικοί και επιτάφιοι | Αποθήκη των παίδων | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Αθανασίου του εν Μετεώρω ασκήσαντος | Κατά Ωκέλλου περί της του Παντός φύσεως | Delia forza della Musica nelle passioni, nei costumi e dell' uso medico del Ballo, Discorso | Γεωμετρία | Comitis | Comitis | Prospectus eorum qua hoc anno publice tradet comes Angelus Decima in Patavino gymnasio | Memoria intorno all' uso di due specilici a favore delle donne gravide traduzione dal francese del dottore Dionisio Roidi | Λόγος εγκωμιαστικός | Giornale per servire alia storia ragionata della medicina, questo secolo | Georgicorum P | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Ακολουθία του αγίου ένδοξου ιερομάρτυρος Βλασίου | Orazione funebre nei solenni funerali celebrati per monsignor illustriss. e reverendiss. Bernardo Bocchini dell' ordine de Capuccini, | Orazione detta nel resrresso di Sua Eccellenza Sebastian Morosiniι proveditor e capitano di Corfu | Nuovo giornale enciclopedico | ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ | Nuovo giornale enciclopedico | Κεφάλαια συλλογιστικά προς Λατίνους περί της του αγίου Πνεύματος έκπορευσεως, | Πέτρα σκανδάλου | Ορθόδοξος διδασκαλία | Ηθική ιστορία Βελισσαρίου, αρχιστρατήγου του μεγάλου Ιουστινιανού | Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου, μητροπολίτου Αθηνών | Πάπας τι εστί; | Ορθόδοξος, διδασκαλία | Ο Ινδός φιλόσοφος η μέθοδος του ευτυχώς ζήν εις την κοινότητα, | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Αλφάβητον ελληνικόν προς χρήσω και σπουδήν των παίδων, | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού | Νουθεσίαι εις τον λαόν εις διαφύλαξιν της σωματικής υγιείας | Esperimenti sopra il ferro crudo e sopra il ferro malleabile atti a rendere piu facile la cognizione della bonta delle ghise pegli dell' artiglieria, | Comitis Angeli Decima de trium corporum celeberrimo problemate mathematica inquisitio, ad CI. P. D. Gregorium Fontana. | Προσφώνημα | H θεια και ιερά ακολουθία του εν αγιοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Raccolta di varie notizie concernenti l' isola di Corfu estrattestoria di questa isola | Orientalis ecclesiae Responsio ad admodum reverendi domimini Athan Demetrievichs 1776 | Η θεία καί ιερά (sic) ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδων,επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν | Γραμματική ελληνική | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, εν τη νήσω Κεφαλληνίας | Monument eleve a la eloire de Pierre-le-Grand, | Αυνανισμοί επιτομή, | Λόγοι πνευματικοί | Βούλλα του μακαριωτάτου πάπα Λέοντος ί, | Ωδή | Terminazione deg-l' illustrissimi ed eccellentissimi signori scancadori infrascritti. | liber de graecae linguae Particulis | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας, | Ευχαριστία προς την μεγάλην κυρίαν και τρισσέβαστον των Ρωσσιών αυτοκράτορα Αικατερίναν β΄ | Επί τη πανενδόξω ειρήνη ην η αεισέβαστος, ευτυχής, ευσεβής, μεγάλη πασών των Ρωσσιών αυτοκράτωρ Αικατερίνα β' μετά πολλάς τε και μεγάλας, ας δια τε γης και θαλάσσης ήρατο νίκας, | Απόκρισις ορθοδόξου τίνος προς τίνα αδελφόν ορθόδοξον περί της των Κατολικών δυναστείας | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Ασφαλής οδηγία της κατά Χριστόν ηθικής ζωής | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, αρχιεπισκόπου Αιγίνης Ζακυνθίου | publia a Leipzig le tome hutieme de sa collection des Orateurs grecs. | Επιστολάριον | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν | Capitoli per la decima del oglio di Corfu e Paxo dipendente dalla Camera di Corfu, approvati dall' eccellentissimo Senato con decreto 18 decembre 1773, | Capitoli delli dazj della Dogana grande dell' isola di Corfu e scoglio di Paxo dipendente dalla Camera di Corfu approvati dall' eccellentissimo senato con decreto 18 decembre 1773 | Φήμαι | Σειρα ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών εις την Οκτάτευχον | Per la famiglia Bulgari, juspatronataria della Chiesa e glorlioso corpo di S. Spiridione, in Corfu. | Ιστορία του βασιλέως της Σκότζιας με την ρίγησαν της Εγκλητέρας | Διδαχαί είς την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν, και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού, και επίσημους εορτάς, μετά και τίνων πανηγυρικιον λόγων | επιστολή προς την αυτοκρατόρισσαν των Ρώσσων. | Memorie | Ποιημάτιον. | Ικετηρια του γένους των Γραικών προς πασαν την χριστιανικήν Ευρώπην | Εγκώμιον του εν αγίοις πατρος ημών Σπυρίδωνος | Dissertatio philosophica inauguralis de summo bono cognoscendo consequendoque | Capitoli generali per li dazj tutti delle camere di Corfu, | Capitoli del dazio sive appalto della panateria e forno di Fortezza Vecchia e Mandrachio dipendente dalla Camera di Corfu | Capitoli del dazio detto preda di Oros ed Agiru dipendente dalla camera di Corfu approvati dall' eccellentissimo Senato con decreto 17 agosto 1769. | Capitoli del dazio della Spina di Fortezza Vecchia e Mandraechio, dipendente dalla Camera di Corfu, | Capitoli del dazio della peschiera di Gierovoglia dipendente camera di Corfu | τα ευρεθέντα Ασκητικά | per la Serenissima Repubblica di Venezia | επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | Πόνημα χρυσούν | Ιερά κατήχησις | Γραμματική ελληνική | Ακολουθία των αγίων ένδοξων και καλλινίκων μαρτύρων Τιμοθέου Μαύρας, προστατών της νήσου Λευκάδος | τα σωζόμενα | Regole e leggi per il buon governo del Santo Monte di Pietra di Corfu stabilite nel risorgimento di esso pio luoco dal Ν. Η. s. Andrea Dona, | Περί των διχονοιών των εν ταις εκκλησίαις της Πολονίας δοκίμιον ιστορικόν και κριτικόν | Μηνιαίον του Ιαννουαρίου | Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα . Του σοφωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ, Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος … Ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου | Επιτάφιος λόγος | Dissertazione islorico-cronologica del Regimento Real Macedone | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού τω τη νήσω Κεφαληνίας | Των Μαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι | Ορθόδοξος ομολογία | οκτώηχος | Ευχολογίον το μέγα, | Βίβλος χρονική περιέχουσα την ιστορίαν της Βυζαντίδος | Στοιχεία φυσικής εκ νεωτέρων | Λόγοι εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαροκοστήν | Εξάβιβλος | Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως … | Διδασκαλία της εκκλησίας των Γάλλων | Βοσπορομαχία ήγουν φιλονεικία Ασίας και Ευρώπης εις το Κατάστενον της Κωνσταντινουπόλεως, ποίημα | Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία | Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος | βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον | Ανθη νεοθαλή' και νεόδρεπτα εκ του λειμώνος του κατά Κέρκυραν κοινού φροντιστηρίου) | Ιερά κατηχησις | Διδασκαλία περί του ιερού θρόνου της Ρώμης κατά την γνώμην των Φραντζέζων | Dell' artifizio della Disputa veneziana Libri tre ; | Σαχυολογία τεχνολογική κατ' ερωταπόκρισιν της γραμματικής τέχνης | Panoplia per i Greci in cui si da un saggio del libro mss.intolato Pietra dello scandalo. | H θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Delle Opere di Luciano filosofo tradotte dalla greca nell' italiana favella | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού | Των αγίων συνόδων της καθολικής εκκλησίας των αναπάσαν [sic) την οικουμένην | Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια | Πέτρα σκανδάλου, | Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας | Τέχνη ρητορική | jurisconsulti et in Patavino Gymnasio antecessoris Orationes quatuor | Uove memorie per servire all' istoria letteraria | επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην και Τέχνη ρητορική | Επιστολάριον ήτε Επιστολικός Χαρακτήρ | Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος, αρχιεπισκόπου Λαρίσσης του θαυματουργού | Storia del signor Costanzo Veneziano:, primo ministro del Re di Siam, e dell' ultima rivoluzione di codesto Regno | Επιτομή της iεροκοσμικής Ιστορίας | Compendio di Medicina pratica nel quale si descrivono le principali malattie del corpo umano | Lettera sopra una spezie d' insetto marino a sua Eccellenza ι Sign. Marco Foscarini | Επιστολάριον ήτε επιστολικός χαρακτηρ. | Ανθος της ευσέβειας, ήτοι Συνταγμάτιον | Το αποστολικον δύκτιον | Exercitatio biblica habita in Collegio romano | De Zacynthi antiquitatibus et fortuna commentarius | Βιβλιάριον κατά Λατίνων | Nuova raccolta d'ojmscoli scientifici e filologici. | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Ακολουθία του εv αγίοις πατρός ημών Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Ζακυνθίου | Histoire | Memorie per servire all' istoria letteraria. | Memorie intorno alia vita di M. Luca de Renaldis, | Πέτρα σκανδάλου | Lettera | La Guida alia vera Chiesa di Gesu Cristo proposta principalmente a' seguaci di Fozio, | Επιτομή γραμματικής | Dissertazione istorico - fisica delle cause e delli effetti dell' cruttazioni del monte vesuvio | ιστορική μυσταγωγία | Ιερά κατήχησις | Vita di Pietro il Grande, imperador della Russia | Sancti Marci monachi, qui saeculo quinto floruit, sermones de Jejumo et de Melchisedech, qui deperditi putabantur, nune primuni cum latina | Frammento d'una lettera greca traddotto dallo stesso auttor' 1748. | Ακολουθία του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου | Λόγος πανηγυρικός | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Θεοδώρου | Componimenti poetici per l'elezione della sacra cesarea real Maestra di Francesco primo, imperadore de' Romani, duca di Lorena e Bar. granduca di Toscana | Ομήρου Βατραχομυομαχία | Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί των πυρετών | Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Μυρτιδιότισσας | Πέτρα σκανδάλου | Τύχαι Τηλεμάχου | Prose e rime | Pel solenne ingresso alia dignita di Procurator di S. Marco Ρer merito di sua eccellenza il signor Simon Contarini, | Cum Marcus Fuscarenus eques D. Marci procurator electiniret solemniter dignitatem. Oratio | Primordia Corcyrae, post editionem Lyciensem anni MDCCXXV, | Geografia in dialogo con moltissime notizie istoriche cronologiche | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν | Vita di Pietro il Grande, imperador della Russia | Ιστορία της παλαιάς και νέας διαθήκης | Γένος, ήθος, κίνδυνοι και κατορθώματα Πέτρου του πρώτου | Vlta di Pietro il Grande, imperador della Russia, | Opere | Opera | Βιβλίον περιέχον τας ιεράς ακολουθίας | Γραμματική ελληνική | Ακολουθία τοu οσίου πατρός ημών Βαρβάρου του Πενταπωλίτου | Historiae lateralis ad extrahendum calculum sectionis Appendix sive Cystotomia Cheseldeniana, | Dissertatio medica inauguralis de morbis aetatum, | Vita di S. Spiridione, vescovo di Trimilunte e protettore di corfu, ove riposa il suo sagro corpo | La storia dell' anno divisa in quattro libri. | Grajci theologi de Christo Pascha suum prasmature atque in pane fermentato celebrante Dissertatio a thelogo latino censoriis notis dispuncta et confutata | omponimenti in lode dell' illustriss. e generosiss | Βιβλίον καλούμενoν εκλογαί περιέχον τον ακάθιστον ύμνον | Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici, | Giornale de' Letterati di Europa | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν, και εις άλλας επισήμους εορτάς | Βιβλίον περιέχον την ακολουθίαν της αγίας Αικατερίνης, | Storia letleraria di Europa | Primordia Corcyrae ex antiquissimis monumentis illustrata cura Angeli Mariae ex abbate Benedictino Casinensi archiepiscopi Corcyrae | Λόγος εγκωμιαστικός | Υμνολογίδιον | Catalogi duo Codicum manuscriptorum graecorum, qui in Bibliotheca Synodali Moscuensi asservantur, anno 1722 | Tractatus bini de nova variolas per transplantationem excitandi methodo | Some account of what is said of inoculating or transplanting the small box | Θησαυρός | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου | Στόχασες ωφελιμώταταις διά την απόκτησιν του φόβου του Θεού | S. Spyridionis episcop. Trimithuntini Vitam eiusque in Turcas a Corcyrensi obsidione profligatos fortitudinem examinat, | Πέτρα σκανδάλου | de graecae linguae Particulis liber ad exemplar romanum cum indicibus necessariis. | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου Πελοπονήσιου & του εν Κεφαληνία | Ακολουθία του εν Κέρκυρα κατά Αγαρηνών υπερφυούς θαύματος του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού | Utrum detur Purgatorium et an illud sit per ignem. | Οίκοι εις τον αγίον και εν Κέρκυρα Θαυματουργόν Σπυρίδωνα, | La medicina difesa, overo rifflessi di disinganno sopra li nuovi sentimenti contenuti nel libro intitolato Il mondo ingannato da falsi medici | H θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδιονο.Φεπισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, πατρός και προστάτου Κερκύρας | Due prediche sacre, e quattro orazioni, ritrovate sole delle molte gia fatte anche in lingua italiana, | Animus a vitiorum tabe semper immunis & corpus vermiumι purtredini nunquam obnoxium | Vere e distinte notizie dell' assedio e liberazion di Gorcira oggi detta Corfu | Relazione dell' assedio levato dall' armi ottomanne sotto Corfu,ll di agosto 1716, e l'inseguimento de' nostri contro de' Turchi | Plan du siege de Corfu par terre et par mer, avec la situation de(s) deux flottes venitienne et ottomane, | Plan de la place de Corfu avec ses environs, assiegee par les Infideles, tranchee ouverte le 2o",e de iuillet jusqu'au 22™ d'aout, jour de la fuite des Ottomans | Per la liberazione di Corfu assediato da' Turchi, alii 27 del mese di luglio | Orazione in lode di sua eccellenza il sig. cavalier Girolamo Delfino procuratore di S. Marco, | Graciae obsequia Senatui Veneto ob egregiam in se voluntatem Academicis Ilbesis exhibita, et illustris. ac eccellentis. | Nova et tuta variolas excitandi per traiisplafitationem methodus nuper inventa et in usum tracta | Ποίημα έρωτικον λεγόμενον Ερωτόκριτος | La fede e la fedelta a Dio ideata nel proprio, procurata nell' altrui costume, orazione funebre recitata presente il cadavere di monsignor Melezio Tipaldi, arcivescovo e primate di Filadelfia, | Παίγνια της φαντασίας. | Ακολουθία | απανθίσματα ποιητικά | Philologiae barbaro-graecae pars prior,continens I. Meletema de origine, progressu & variis fatis linguae graecae tam veteris, quam hodiernae, sive vulgaris ρωμαϊκ;ής : II. Grammaticae barbaro-graecae synopsin : &tandem III. Glossarii barbaro-graeci compendium. | Άνθη ευλάβειας | Ο αιρετικός διδάσκαλος ύπο του ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος· | Oratio in laudem D. Ioannis Chrysostomi habita in eius festo,in templo D. Georgii Gracorum | Νέα εξήγησις του ψυχοσωτήρος Ψαλτηρίου | Sanctissimi Domini et Patris nostri Clementis XI, Pont. Max.Homiliae duae habitae | Beatissimi Patris et Domini nostri clementis XI, Pont. Max. Homilia in Pascha | on en trouvera le titre et la description au tome III de la Bibl. hell, du XVII s., pp. 79-80 | Particulis graecae linguae liber particularis cum indicibus necessariis. | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του ρε της Σκοτίας, με την ρίγησα της Εγκλητέρας | Αλέξανδρος ο Μακεδών. | On trouve dans la Galeria di Minerva (Venise, Girolamo Albrizzi f°) de l'annee 1697, pp. 89 a 96 : Lettera scritta all' illustriss.• sig steffano Bulgari, cavalier e dottor in ambe le leggi, da Arsenio Bulgaridottor | Praenotiones mystagogicae ex jure canonico, siue responsa sex,n quibus una proponitur commune ecclesiae utriusque Graecae & Latisuffragium, | Orazione in lode di Nicolo Pisani, | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Orazione detta nella quarta elezione al comando generale dellarmi del serenissimo doge di Venezia, Francesco Morosini. | Βιβλίον ψυχοφελές και πολλά αναγκαίον, διά την σωτηρίαν των μοναχών, και διά καθ' ενα χριστιανόν, ονομαζόμενον Νέος κλίμακας | Orazione detta nel funerali di Michiel Foscarini, | Histoire | Vita di S. Giovanni da Capistrano minore osservante di Francesco | Orazione all' illustriss. et eccellentiss | Orazione all' illustriss. et eccellentiss | Ακολουθία του εξοδιαστικού των Ιερέων | Orazione detta in lode dell' illustriss. et eccellentiss | La Gloria posta in comune fra l'uomo, e la donna. All' eccellenza di Madama la procuratessa Contarina Contarini Soranza, | Histoire | Assertiones ex universa theologia | Αλέξανδρος ο Μακεδών. | Ακολουθία του όσιου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, | Securitas praeclari ecclesiae regiminis in Alexandro octavo,pontifice maximo, orta ex idea purpurati principis omnium aptissimi adsacerdotium regale in Petro Card. Otthobono, et ex ipso sacri principatus | Raccolta d'applausi per la felicissima laurea in ambe le leggi dell' illustrissimo | Λόγος ιστορικός | On trouve, dans le Glossaire de Du Cange, passim (Lyon, 1688, 2 vol ιn~f°), | Orazione detta in lode dell' illustriss. ed eccell. | Η θεία λειτουργία του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Divina missa sancti patris nostri Ioannis Chrysostomi | L'Histoire de Justin traduite en grec vulgaire par Jean Macoas | Riposta | Orazione detta nel principio della Campagna. | Orazione detta nella morte dell' illustriss. & eccellentiss | Orazione detta in lode dell' illustriss. & eccell. | La pieta prodigiosa nella vita di S. Spiridione, prottettor di Corfu e vescouo di Trimitunte | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | En 1685, parut l'ouvrage intitule Varia sacra, ceu Sylloge varium opusculorum Graecorum ad rem ecclesiasticam spectantium,cura et studio Slephani Le Moyne, theologi Leydensis | Relatione dell' acquisto importance dell' isola di S. Maura, | Relatione dell' acquisto della Fortezza di Santa Maura fatto dall' armi della Serenissima Republica di Venetia, sotto la prudente·valorosa condotta e commando dell' Exc… | Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον, | Ιστορία του ρε της Σκοτίας με την ρίγησα της Εγκλητέρας | Orazione panegirica detta all 'illustriss & eccellentiss. sig. Marco Ruzini, nella sua elezione alia dignita di Procurator di S. Marco | Ιστορία εκ των του Δανιήλ περί της Σωσάννης. | Κατήχησις ιερά, | Διήγησις δια στοίχων του δεινού πολέμου του εν τη νήσω Κρήτης γενομένου | Orazione heroiche | Ελικώνος άνθη | libri VII de concordia ecclesiae occidentalis et orientalis in septem sacramentorum administratione. | Διήγησις διά στοίχων του δεινού πολέμου του έν τη νήσω Κρήτη | Ωρολόγιον | Ή θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθουντος του θαυματουργού | Aι θείαι και ιεραί ακολουθίαι Σπυρίδωνος του θαυματουργού,. Ιάσωνος και Σωσιπάτρου των αποστόλων, | Εξομολογιτάριον | libri VII de concordia ecclesiae occidentalis et orienntalis septem sacramentorum administratione. | Della historia di Corfu, | Ιστορία της Σωσάννης | Ωρολόγιον | Politioris doctrinae Sol. Oratio | Opuscula aurea theologica quorundam clariss. | Vera relatione del thaumaturgo di Corfu Spiridione il Santo,oue si vede anco come da Constantinopoli, quando, e per chi segui la sua translatione in quella metropoli, e come ne goda il iuspatronato lagua Bulgari. | Mixtencomiastichon pro gloriosa philosophia ac medicina; laum celeberrimo Collegio Patauino ingenui praestantissimique adolecentis | L'Echo giuliva prodotta dalle voci canore delle Muse per l'ingegnosissima et eruditissima oratione Enypnion sophiac panagrypnon overo Sapientia in somno ad virtutis stimulum omnino vigilans | Enypnion Sophiae panagrypnon, sive Sapientia in somno ad Virtutis stimulum omnino vigilans. Prolusio in anniversaria studiorum apotheosi, immortali Patavini Athenasi glorias sacra ta faustis auspicijs illustriss. necnon generosiss | Apantismatologia overo raccoglimento poetico de piu fioritiingegni nella solenne coronatione in iilosoiia, e medicina dell' eccellentissimo | Alexandri de Rubeis doctor, iurec. phil. ac med. expositio breuis & dilucida in duas priores sect. Aphorism. Hippocratis et corundem a Graeco idiomate in Latinum fidelis conuersio | Ωρολόγιον | Cion Paphlagonicus sive columna in gloriam D. Alypii Cionietae crecta. Oratio habita ejusdem die festo in templo D. Georgii Graecorum coram illustrissimis, | Βιβλίον καλούμενον Νέος παράδεισος | Ωρολόγιον | II delicioso giardino di Semiramide, ouero la sede gloriosa dei cigni di Permesso, in gloria nel dottorato felicissimo in ambe le leggi delleccellentissimo signor Antonio Dario | On trouve, dans l' Italia sacra, t. VI | Βιβλίον ωραιότατον περιέχον στίχους πολιτικούς | Πάστωρ φίδος | Βίοι αγίων | Trofoi riportati dal molt' illustre & eccellentiss. | Βιβλίον του σεπτεμβρίου μηνός | Των εκκλησιών της Βελγικής χριστιανική και ορθόδοξος διδασκαλία και τάξις, | Ευχολόγιον σύν θεώ αγίω | Βίοι άγιων, | Ιστορία του ρε της Σκοτίας με την ρίγησα της Εγκλητέρας | Dans le dialogue de S. Gregentius avec le Juif Herban, | Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος θησαυρός | Ωρολόγιον | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Βιβλίον του Ιούνιος μυνός | Ωρολογόπουλον | Ωρολόγιο | Ωδή εις την αναμάρτητον συλληψιν της Θεοτόκου, | Τριώδιον | Constantini de Rubeis, Salaminii, C. R. Congreg. Somaschae,e Piscopi Veglensis | Βιβλίον του νοεμβρίου | Τυπικόν σύν θεώ αγίω | Μην φευρουάριος | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του ρε της Σκοτίας, με την ρίγησα της Εγκλητέρας, | Perpetua orbis terrarum dictalrix siue de lege, omnium imperative virtutum. | Πεντηκοστάριον. | Μετεωρολογικόν, ήγουν διήγησις χαριεστάτη εις τα Μετέωρα του Αρίστοτέλους | Immortalitati Alcidii Philelleni siue Loredani Philhymettii | Ευχολόγιον | Βιβλίον του μαρτίου μηνός | Παρακλητική συν θεώ άγίω | Ιλιάς | είρμηνεία εις το Ασμαν ασμάτων του σοφού Σολομώντος, μετά καί τίνων εξηγήσεων εις την αυτήν ειρμηνεία κατά παράφρασιν, του αγίου Γρηγορίου Νυσσης, του αγίου Νείλου του ασκητού, και αγίου Μαξίμου του ομολογητού, μεθ' ετέρας εξηγήσεως πάνυ ωραίας. | Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού | Ιστορία της Σωσάννης | Ευχολόγιον | Βιβλίον του απριλλίου μηνός | Ερωφίλη | Le glorie delli Incogniti | θείον και ίερον ευαγγέλιον | Tρίωδιον ψυχοφελέστατον | Σύνταγμα τίνων αναγκαίων ακολουθιών | Ωρολογόπουλον | Ωρολόγιον | Πεντηκοστάριον | Ωρολόγιον | Utrum detur Purgatorium et an illud sit per ignem | Vita del B. Girolamo Miani | Opuscula aurea theologica quorundam clariss. virorum posterurn Graecorum | Βίοι αγίων εκ της ελληνικές γλώττης | Ευχολόγιον | Βιβλίον του ιαννουαρίου μηνός | Corsi di penna e catena di materie sopra l'isola della Ceffalonia | Βιβλίον του Οκτωβρίου μηνός | Βιβλίον του σεπτεμβρίου μηνός | Νέος θησαυρός | Θησαυρός | περί της αρχής του πάπα ως εν είδει επιστολών | του μακαριωτάτου και σοφωτάτου πατρός ημών πάπα και πατριάρχου Αλεξανδρείας | Του εν άγιοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκηςλόγοι αποδεικτικοί δύο | Petri Arcudii Corcyraei presbyteri, philosophiae ac sacrae theologiae doctoris | Μήν φευρουάριος | Μεγαλυνάρια | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του ρέ της Σκοτίας με την ρίγησα της Εγκλητέρας | Βιβλίον του νοεμβρίου μηνός | Βιβλίον του Ιουνίου μηνός | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος | περί επιστολικών τύπων | Παρακλητική συν θεώ αγίω | Βιβλίον του ορθού λόγου | Βιβλίον του αύγουστου μηνός | Βιβλίον του Ιουνίου μηνός | Βιβλίον του μαίου μηνός | Ιστορία του ρέ της Σκοτίας με τήν ρίγησα της Εγκλητέρας | Θείον καί ίερον ευαγγέλιον | Ιστορία της Σωσάννης | Ευχολόγιον | Eγχειρίδιον μεθοδικόν,ωφέλιμον κατά πολλά και αναγκαίον, περί του μυστηρίου της μετανοίας και εξετάσεως της συνειδήσεως εκεινών όπου έπιθυμούσι να εξομολογηθούν ορθά και πιστά | Τριώδιον | O Aλέξανδρος o Μακεδών | Εyχολόγιον | Ceres legifera, opus heroici generis, et quod nobile poema Claudiani de raptu aliqua subsequi videatur | In felicem doctoratus lauream perillustrium & excell. D. D.Marci Sicuri et Ioannis Macri nobilium zacynthiorum a suis amicis facta,et a Georgio Dulce cretensi sui obseruantiss. collecta gratulatio dicataillustriss. ac reuerendiss | Νέος θησαυρός | Νέος θησαυρός | V. Amplissimi Claudii Puteani Tumulus | rzecz Ο pochodzeniu Ducha S. Do | Του ταπεινού μητροπολίτου Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, και επιτρόπου πατριαρχικού, του εκ Μονεμβασίας του Σεβήρου, κατά των λεγόντων, τους ορθοδόξους της ανατολικής εκκλησίας υιούς κακώς τε και παρανόμως ποιειν, τω τιμάν και προσκυνείν τα άγια δώρα, ήνίκα ό χερουβίκος | Όμηρου Ιλιάς | Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών | inscriptiones | Θησαυρός, | Opusculum de1 °cessione Spiritus S. | Descriptio nova totius Graeciae | Componimenti poetici volgari, latini & greci | Αντίρρησις | ιερόν ευαγγέλιον | Stellii Mastraca Corcyrensis Theoremata | quae extant opera | Τριώδιον | Θησαυρός | liber de graecae linguae particulis | Epistola Nicolai Ursini Ducatarii et universes eius familise adill | Georgii Ursini Ducatarii Oratio ad Rudolphum II | Λόγος | Angeli Aretini de maleficiis tractatus, de inquirendis animaduertendisque criminibus, opus nedum utile, sed necessarium omnibus,maxime ijs, qui ad prouincias regendas constituti sunf. | Κανόνες και δόγματα της ίερας και άγιας οικουμενικής εν Τριδέντω γενομένης συνόδου επι Παύλου τρίτου, και Πίου τετάρτου άκρων αρχιερέων. | Παρακλητική | Μήν σεπτέβριος | Τριώδιον | Innocentii III | τυπικόν | ιστορία του ρε της σκοτζίας. Με τήν ριγησα της εγκλητέρας | H άγια και οικουμενική eν Φλωρεντία γενομένη Σύνοδος | Theoremata | Tractatus de Fluminibus tripertitus | Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferrato | Copia d' una Lettera di Monsig. Grimaldo | Ευχολόγιον | Ιστορία της Σωσάννης | Βιβλίον του αυγούστου μηνός περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν ακολουθίαν | Βιβλίον του Ιουλίου μηνός περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν ακολουθίαν. | Βιβλίον του Ιουνίου μηνός, περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν ακολουθίαν | Βιβλίον του μαΐου μηνός περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν ακολουθίαν | Βιβλίον του άπριλλίου μηνός περιέχον την πρέπουσαν αΰτω άπασαν ακολουθίαν. | Βιβλίον του μαρτίου μινός περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν ακολουθίαν | παλαιά τε και νέα διαθήκη, | Il tempio alia divina s. donna Giouanna d' Aragona, | Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς θεόν επιστροφή | [Ευχολόγιον.] | Διδαχαί | Βιβλίον περιέχον πάσας τας καθ' εκάστην ημέραν ανήκουσας ακολουθίας τω αυγούστω μηνι | Βιβλίον περιέχον πάσας τας καθεκάστην ημέραν ανήκουσας ακολουθίας τω ιουλίω μηνι | Digestum vetus lecturae Quibus Cesserunt Fran. | Del tempio | Ο Αλέξανδρος Ο Μακεδών | Totius Graeciae descriptio. | [Πεντηκοστάριον.] | Μήν ιαννουάριος. | Meletii philosophi De natura structuraque hominis opus; | Μήν σεπτέμβριος | Phorcensis pro declaratione picturaj sive descriptionis Grajcias Sophiani libri septem. | Ιερόν ευαγγέλιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Τυπικόν και τα απόρρητα. | Ευχολόγιον. Συν μυρίοισι τα καλά γίνεται πόνος | Graeciae Sophiani praefatio. | Simon Arborsellus artium et medicinae doctor, Angelo Fortionaturae investigatori exquisitissimo, s. p. d. | παιδαγωγός | Nomina antiqva et recentia vrbivm Graeciae descriptionis a N. Sophiano iam aeditae. | περί κατασκευής και χρήσεως κρικωτου αστρολάβου. | De medica inventione | Αντωνίου Έπαρχου του Κερκυραίου εις την Ελλάδος καταστροφήν Θρήνος | Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς θεόν επιστροφή | Αισώπου μύθοι. | Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσειαν μετά ευπορωτάτου και πάνυ ωφελίμου πίνακος. | Απόστολος | Veritatis redivivae | Veritatis redivivae militia. | Βατραχομυομαχία | Τριώδιον | Copia di vna Lettera dell' Armata del Principe Doria | παλαιά τε και νέα διαθίκη | Ψαλτήριον | Opera nuova molto utile et piaceuole, | περί στρατιωτικής πραγματίας | Αλέξανδρος ο Μακεδών | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Η θεία λειτουργία του αγίου Iωάννου του Χρυσοστόμου | Glaudii Ptolemaei Pheludiensis Alexandrini Almagestum seu lagnae constructionis mathematicae | Ομήρου Ιλιάς | περί ζώων γενέσεως μετά της του Φιλόπονου εξηγήσεως | Πεντηκοστάριον | Ωρολόγιον | Ψαλτήριον | Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς θεον επιστροφή | lacobus Taurellus Fanensis Thomae Diplovatatio, Constantinopolitano patritio | Erolemata | une epitre d'Alessandro Gabuardo dalle Torricelle a Thomas Diplovatace | Marci Antonii Sabellici annotationes veteres et recencentes (sic), ex Plinio, Liuio et pluribus authoribus. Philippi Beroaldi annotationes centum. Eiusdem contra Seruium grammaticum libellus. Eiusdem castigationes in Plinium. Eiusdem etiamappendix annotamentorum. | Ψαλτήριον

(11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER

  1. Ψηφιακό τεκμήριο