(11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Βιβλιογραφία Legrand
  3. Legrand, Émile (1841-1903)
  4. ΑΠΟΚΟΠΟC | Ιστορία της Σωσάννης | Οδύσσεια συν τοις σχολίοις ψευδεππιγραφές Διδύμου | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Τω εκλαμπροτάτω Πέτρω Βράϊλα. | Τα πρώτα παιδαγωγικά μαθήματα της ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία άλγεβρας | Σκέψεις περί του εν τη ανατολή παρόντος πολέμου | Risposta all' articolo della Civilta cattolica (Quaderno C,20 maggio 1854) | Quelques mots a monseigneur l'archeveque de Paris sur sonmandement du mois de mars 1854 | Προσφώνημα | Πρακτικά τών συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων κατά την δευτέραν σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Ποιημάτιον. | Ποιήματα και πεζά | Περί της κτηματικής πιστώσεως. | Παρατηρήσεις επι του εντάλματος του αρχιεπισκόπου Παρισίων και της προσκλήσεως του μουφτή της Ταυρίδος | Πατάρτημα της αληθείας της οικουμενικής εκκλησίας | Olibani e gigli a S. Vincenzio de' Paoli. | κρίνων τον παρόντα πόλεμον. | Nuovo Abbecedario e Sillabario con una Raccolta di.massime, proverbi e favolette morali. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων· του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον, | Νεοελληνική φιλολογία | Νεκρολογία | Λόγος | Λόγος | La Russia nel suo diritto ο l'altro lato della quistione turcadi J. Moseley, B.C.L. Versione dal francese. (Russia in the right, or the other side of the Turkish question | Κανονισμός του παρθεναγωγείου Ζαβιτζιάνου, | Και έτερον πολύτιμον έγγραφον | Ithaca in 1850 | Ιστορικαί διασαφήσεις επί της πατρίδος | In morte del conte Paolo Mercati e confutazione all' elogio funebre pronunziato nella cattedrale cattolica | Ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέϋ, τραγωδίαι | Η προς βελτίωσιν των τεχνών εταιρία | Επί τίνων χωρίων της υπό Πίου Θ' έν τω εγκρύφω συνεδρίω, τη 19 δεκεμβρίου | Elogio | Έκθεσις της επί των σιτηρών επιτροπής Ζακύνθου | De Ulyssis Ithaca. Quae sit Homero locos describenti fides adhibenda. | De l'idee dominante des Grecs sur la conquete de Constantinople, | Considerazioni sopra un encolpio eneo rinvenuto in Corfu | Considerations sur la guerre actuelle en Orient | Brindisi. | Al Parlamento Ionio | Alle dame Greche del' Jonio indirizzo rispettosissimo del loro concittadino | Ακολουθία του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, εν η και δύο παρακλητικοί κανόνες του αυτού | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, του εν τη νήσω Κεφαλληνίας | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Vers francais composes | Usque adeo? Or What may be said for the Ionian people | Τω αρχηγέτη της νέας Σχολής. Η νέα Σχολή ή η ανάστασις της αρχαίας γλώσσης. | Τοκολόγιον ήτοι τοκοφόροι πίνακες | Sulla questione delle riforme, | Su la scoperta di Tomi, citta ellenica nel Ponto Eussino, e sula bilingue iscrizione ritrovata in Varna (l'antica Odessus), | Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824, | Risposta al pamfletto pubblicato | Quelques mots sur la Question d' Orient | Περί των κατά σεπτέμβριον 1852 υπό της ί ιονίου βουλής απορριφθεισών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, υπόμνημα | Περί άκεραιότητος της οθωμανικής αυτοκρατορίας | Παρατηρήσεις τινές περί ανατροφής | Ομιλία | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νήσος Κύθηρα | Μαρία η Ισπανίς ή το θύμα ενός καλογήρου | L' Orient chretien et I' Europe | Lettre | Κύριε συντάκτα του Φιλαλήθους, | Ionian Islands. Return to an Address of the Honourable The House of Commons, dated 2 december 1852 | I misteri del monte di Pieta di Zante | Grammatica della lingua greca moderna seguita da un dialogo sopra la lingua e da un discorso sulla metrica de' moderni Greci | Η Εθελβίνα, μυθιστόρημα ηθικόν | απάντησις | Έγγραφον | Διαμαρτύρησις | Cenni sulla questione d' Oriente | Αριθ. ιέ.Πράξις της Κυβερνήσεως δι' ης εκτείνονται αί προθεσμίαι των πράξεων των αφορώσων τους κατοίκους των εις τας οικείας νήσους προσκειμένων νησιδίων. Ν° XV. Act of the Government prolonging in behalf of the inhabitants of the smaller islands adjacencies | Αριθ. ιγ . Πραξις της Κυβερνήσεως καθιστώσα αποτελεσματικωτέρας τας διατάξεις του β' εδαφίου του 593 άρθρου του ποινικού κώδικος | Απόκρισις ορθοδόξου τίνος προς τίνα αδελφόν ορθόδοξου περί της των Κατολίκων δυναστείας | Άπαντησις εις το φυλλάδιον | Άνθη. | Αναφορά των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τους κραταιοτάτους Ευρώπης βασιλείς κατά το 1821 | Aι εξ 'Αντικυθήρων δύο επιστολαί | Brochure politique dirigee contre H. G. Ward, lord haut commissaire, et les lois relatives a la liberte de la presse. | Χρηστομάθεια της σλαβωνικής γλώσσης | Trattato della sintassi della lingua greca antica | To ψευδός και η αλήθεια. | Tα τρία κόμματα ήτοι ο σύμβουλος των εκλογέων | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός | Πράξεις του δεκάτου κοινοβουλίου του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσα υπο το σύνταγμα των 1817 | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων νήσων κατά την πρώτην σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Περί του ί. κοινοβουλίου. της Επτανήσου, σκέψεις | Ο τροχός του κόσμου, ο θάνατος του αδίκου, ο φυλάργυρος και η καταστροφή των Σοδόμων. Ποιήματα | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιοσύνης | Mount Athos, Thessaly and Epirus : a Diary of a journey from Constantinople to Corfu, | Λόγος περί Ομήρου | Λόγος | Lettre | Lettere | La Bibbia | Κατήχησις | Θέατρον. Regno universale. Memoria ai miei passati scritti de'quali non mi riusci la stampa | History of the island of Corfu, and of the Republic of the Ionian Islands | Επιστολή προς τον άγιον Διονύσιον τον Σηγούρον μετά διασαφήσεως και έτερων έγγραφων του βίου του αγίου | Εξακολούθησις των προλεγομένων εις τα Υπομνήματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. | Est-ce un trait de bonne foi? Simple question | Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή | Εγγραφα αφορώντα την διαγωγήν των δύο εκλεχθέντων αντιπροσώπων ριζοσπαστών Ζακύνθου, Ναθαναήλ Δομενεγίνου και Γουλιέλμου Μινότου. | Έγγραφα αναφερόμενα εις τας εσχάτως προταθείσας εις την Ιόνιον βουλήν συνταγματικάς μεταρρυθμίσεις | Διαθήκη του ιππότου Πλάτωνος Πετρίδου. | Άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Αναφορά | Αναφορά προς την 10 βουλήν των Ιονίων των υποψηφίων του λαού | Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος) | Χαρίκλεια ή η σκλάβα των χαρεμίων, ποίημα | Φιλολογικαί διατριβαί περί Λευκάδος κατά τους αποτάτους χρόνους | Το μέλλον του ελληνικού έθνους εκ του παρελθόντος εξαγόμενον | Τι είναι το βιβλίον τούτο διάλογος μετ' εμού του ιδίου. Μετάφρασις έκτου γαλλικού