Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889
205 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Τεμάχια κατ' εκλογήν: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και Παρθεναγωγείοις διδασκομένων

Ηρόδοτου τεμάχια κατ' εκλογήν : προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και Παρθεναγωγείοις διδασκομένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Τεμάχια κατ' εκλογήν: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και Παρθεναγωγείοις διδασκομένων
    1. Ηρόδοτος, (484-410) -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)
    2. Ιστοριογραφία, Αρχαία ελληνική
    3. Ελλάδα -- Ιστορία, Αρχαία  -- Πηγές