Ελληνικά
Αθήναι: Βιβλιοπωλείον Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου, 1924
208 σελ.

Εγχειρίδιον ζωολογίας : προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ζωολογία -- Ελλάδα -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)