Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5607. — Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (πεντάτευχος), Συγγραφεΐσα υπό τοΰ <τοφοΰ Βισνουσαρμάνος και ψιττακοΰ μυθολογίαι νυκτεριναί, μεταφρασθέντα εκ τοΰ βραχμανικοΰ παρά Δημήτριοι) Γαλανοδ, 'Αθηναίου. Νΰν δε πρώτον εκδοθέντα, μετά τής υπό Σομεώνος Μαγίστρου τοΰ Ση θ γενομένης μεταφράσεως τής Πεντάτευχου, ώς συμπλήρωμα τής τοΰ Δ. Γαλανού, Και μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων πλουτι- σθέντα, Δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου, Εφόρου τής Δημοσίου και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Επιστασία δε Γ. Άποστολίδου Κοσμητοΰ, Βιβλιοφύλα- χος. Έν Αθήναις. Έκ τής Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφΰλακος. 1851. Είς 8<>ν, σ. νδ' + 150 + 111 + 77 + 1 α. ά. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 5559. ΕΒΕ. Π. Φ. 290L. -Χ
  3. Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί
  4. Βισνουσαρμάνος