Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί