Τουρκικά
Δερι-Σααδέτ: Ζουμπουλλού χανδά Αλέξανδρος Νομισματίδης, 1899
409 σ.
  • Μεαρίφ Ναζαρέτι δζελιλεσινίν 199 νομ. ρουχσατή ιλέ τάπ οληνμήσδηρ

Εκκλησιαστική ιστορία : γιάνι Κιουτούπι Μουκαδδεσενίν Σερχί βέ Ανατολική Ορθοδοξος Εκκλησιάνην Ταριχί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεαρίφ Ναζαρέτι δζελιλεσινίν 199 νομ. ρουχσατή ιλέ τάπ οληνμήσδηρ
    1. Εκκλησιαστική ιστορία