Τουρκικά
Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1894
276 σ.
  • Αδεία του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως υπό χρονολογίαν 25 Νοεμβρίου 1309 (1893) και εγκρίσει της Πατριαρχ. Κεντρ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής

Γραμματική της Οθωμανικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αδεία του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως υπό χρονολογίαν 25 Νοεμβρίου 1309 (1893) και εγκρίσει της Πατριαρχ. Κεντρ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής
    1. Τουρκική γλώσσα -- Γραμματική