Τουρκικά
Ιστάνπολδα: Κουλεβί Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπχανεσινδέ, 1859
216, 56 σ.
  • Αζίζ Μεγάλη Εκκλησία Ουσουλίνδζε, σενενίν πε χερ κιουνινδέ Εκκλησιαλαρδά οκουνμασή δζαγίζ ολάν Αποστολοσούν σουρετί τερδζιμεσίδιρ

Απόστολος : γιάνι Ρεσουλλερίν Αμέλλερι βε Δζιχάνε Ιρσάλ ετδικδερί ρισαλελερίν μεδζμουασή αλούπ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αζίζ Μεγάλη Εκκλησία Ουσουλίνδζε, σενενίν πε χερ κιουνινδέ Εκκλησιαλαρδά οκουνμασή δζαγίζ ολάν Αποστολοσούν σουρετί τερδζιμεσίδιρ