Τουρκικά
Εν Κωνσταντινούπολει: Τυπογραφείον Α. Μαξούρη και Β. Φιλιππίδου, 1888
420 σ.
  • Αδεία του Αυτοκρατορικού Υπουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως

Εγχειρίδιον του Ορθόδοξου Χριστιανού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αδεία του Αυτοκρατορικού Υπουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως
    1. Χριστιανική ζωή
    2. Χριστιανική εκπαίδευση