Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφείον Βουτυρά, 1876
ιε', 936 σ.
  • Περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς και συντακτικούς, ιδιωτισμούς, πλείστας παροιμίας και φράσεις, χωρία επισήμων συγγραφέων, την προφοράν των α. π. τ. λέξεων παριστανομένην δια χαρακτήρων ελληνικών, κτλ.

Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν : συνταχθέν επί τη βάσει των τελειοτέρων τουρκικών λεξικών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς και συντακτικούς, ιδιωτισμούς, πλείστας παροιμίας και φράσεις, χωρία επισήμων συγγραφέων, την προφοράν των α. π. τ. λέξεων παριστανομένην δια χαρακτήρων ελληνικών, κτλ.
    1. Τουρκική γλώσσα -- Λεξικά -- Ελληνικά