Τουρκικά
60 σ.
  • Ιντζέ σουλού ζουμπούλ ογλού Νικόλα μαχτούμι μοναχός χατζί Ιωάννη μεσαριφίηλε τάπ ολουνδού

[Ιερουσαλημίν ζιγιαρετναμεσί βε Βελιδετουλααχήν Γιασλαρή βε Χαζρέτι Αβρααμίν Κουρπανί βε μπενί ατεμέ ιτζάτ ετενίν ιλχί πεγιτλερί πεγιανιντετίρ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ιντζέ σουλού ζουμπούλ ογλού Νικόλα μαχτούμι μοναχός χατζί Ιωάννη μεσαριφίηλε τάπ ολουνδού
    1. Χριστιανική λογοτεχνία