Σημαβή Παχτζέ Ττονανμασσή : Γιάνια, Σετζηλμίς μπήρ γερέ Τζέμ ολμούς, γιαζηλμίς τουρ πάζι Μετίν ολάν Αζιζλερίν Μάρτυρος λουκλαρί, βσεχίτ ολμαλαρί καν ακιτζικλαρί, Χριστος Εφέντι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννινων, 1783
  6. 16, 224 σ.
    • Βέ Πάζι Αζίζ Πετερλεριμίζ Αρχιερέας Αζημέτ Κίμσελεριν Νακλιεγλερού Πεανλιγιντέ τουρ. Τουρλλού Ιγβάϊ κιταπλαρτάν, τεφσίρ ολουνμούστουρ, Ρώμτζα τιλλιωντέν τούρκ λισανινά, Χριστιανλιγίν κιφαετληγί ιτζιν. Σάπηκα Άγκαρα Μητροπολουτού, Ατάλιαλου Σεαφείμ Ροχπάν Ρακιπτέν Σίμτι ιλκ εββελού, Πασμαϊά Βεριλτεί, ζηρκ ολάν Μητροπολουτούν χαδρτζ μασράφ ετμεσίηλεν. Αγιανλαρίν Ι ζνι σέρρ χούκμ ετμελερίηλεν, Βενετικτέ πασιλτλεί, τεκαγιουτλού μουκαετλίγιλεν, βέ μουπαεσηρετ ολμαλίγιλαν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές