Τουρκικά
208, 6 σ.
  • Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμετόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούρατα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριςιανά λαζίμ βε ικτιζάτηρ, σαπάχ αξάμ οχούγια

Χατζέτ Νάμε Κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Παναγία Μεβλουτουλλαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμετόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούρατα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριςιανά λαζίμ βε ικτιζάτηρ, σαπάχ αξάμ οχούγια
    1. Προσκυνητάρια
    2. Μαρία, Θεοτόκος