Τουρκικά
Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818
564 σ.
  • Αμπαλή Διωνίσιος Μανστηριντεί ην τζήσουλου, μερχούμ ηερός Ζαχαρίανην καϊρετίηλαν, τεσφήρ ολουνμούς, ρούμτζε ντηληντείν τούρκ λισανινά, βαρελτζη μπασεί, χατζή Ιάννηνηναγλού Αναστάσιος ντάν, σίμτη ηλ μπασμάκ βερηλτί σαράφ εσναφηντά, Θεωδοσίου πόλεος επαρχιασιντά Άγιος Γεώργιος κιωηντή ζουλάλ κιλήν ραχμετλή Νικόλανην ογουλαρήν Χατζή Σάββα, βαί κάρτασλαρή, Χωτζά αυτόν βαί Δημίτρη, κεντί μαστραφίηλαν, ραχμετλή μπαπαλαρήν Νικόλανην βαί αναλαρή Χατζή Μαρίανην κεντί τζανλαρήϊτζην, βαί ερ κιμ οκούρσα ραχμετλή οκουσούν τζανλαρινά, βαί οκουγιανλάρ ραχμετλή μπουλσούν αλαχτάν. Αμην. Δι επιστασίας των Κυρίων Ιωάννου Χάψουλα και Χ. Αναστασίου Συνξ

Μπου Κιτάπ ων ηκή Αγήν Συναξαριστή Τέκμιλτέρ κη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αμπαλή Διωνίσιος Μανστηριντεί ην τζήσουλου, μερχούμ ηερός Ζαχαρίανην καϊρετίηλαν, τεσφήρ ολουνμούς, ρούμτζε ντηληντείν τούρκ λισανινά, βαρελτζη μπασεί, χατζή Ιάννηνηναγλού Αναστάσιος ντάν, σίμτη ηλ μπασμάκ βερηλτί σαράφ εσναφηντά, Θεωδοσίου πόλεος επαρχιασιντά Άγιος Γεώργιος κιωηντή ζουλάλ κιλήν ραχμετλή Νικόλανην ογουλαρήν Χατζή Σάββα, βαί κάρτασλαρή, Χωτζά αυτόν βαί Δημίτρη, κεντί μαστραφίηλαν, ραχμετλή μπαπαλαρήν Νικόλανην βαί αναλαρή Χατζή Μαρίανην κεντί τζανλαρήϊτζην, βαί ερ κιμ οκούρσα ραχμετλή οκουσούν τζανλαρινά, βαί οκουγιανλάρ ραχμετλή μπουλσούν αλαχτάν. Αμην. Δι επιστασίας των Κυρίων Ιωάννου Χάψουλα και Χ. Αναστασίου Συνξ
    1. Άγιοι -- Συναξάρια