Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3342. - Κωμωδία ό κατά φαντασίαν Φιλόσοφος, εις τρεις πράξεις. Συντε- θεϊσα υπό Ν. Άϋβαζίδου. — Ός ευκολον.....γαλήνη είναι. (Μαρκ. 'Αντων. τών εις εαυτόν.) — Έν Κωνσταντινο[\>]πόλει. Έκ τής Τυπογραφίας Παντολέοντος Ίγνατιάδους και 'Αδελφών. 1840.
  3. Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις
  4. Ν. Άϋβαζίδου